Správy

01.04.2015

Základom nášho presvedčenia je, aby zdravotníctvo slúžilo všeobecným záujmom pacientov. Dôraz kladieme na rovnoprávne postavenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na ich právnu formu a vlastníka.

Naša koncepcia vychádza z filozofie školy 21.storočia, máme na mysli školu, ktorá je otvorená a prívetivá. Školu, kde k dosiahnutiu výsledkov prioritnú os tvoria pojmy, ako je kvalita, efektívnosť a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Predstavujeme Vám kroky rozvoja rusínskej komunity s dôrazom na kultúru a školstvo.

Prioritnú os našej politiky v tejto oblasti tvoria snahy, ktoré vedú k odstráneniu zbytočného plytvania času na nezmyselné projekty. Navrhujeme také konkrétne opatrenia, ktoré riešia momentálnu nepriaznivú situáciu.

Naša národnostná politika poskytuje šancu udržiavania maďarskej kultúry a kultivovaného maďarského jazyka na Slovensku. Pomocou týchto krokov zabezpečujeme stabilnú a prosperujúcu komunitu.

Slovensko môžeme považovať za bezpečné miesto iba v tom prípade, ak v jeho zahraničnej politike sa vytvára súlad medzi hodnotami a záujmami. Chceme Vám preukázať, že môžeme byť činní aj v rozhodujúcich zahraničných politických otázkach, vrátane Ukrajiny.

01.04.2015

Chceme dosiahnuť také Slovensko, v ktorom každý občan sa cíti ako doma, kde sa oplatí pracovať, kde sa dobre žije za predpokladu bezpečného pocitu, a v prípade potreby sa má na koho obrátiť so svojimi problémami.

01.04.2015

Prezentujeme Vám kroky, ktoré napomáhajú k dosiahnutiu moderného demokratického ústavného systému. Momentálnu nepriaznivú situáciu nemôžeme si nechať bez povšimnutia.

01.04.2015

Politika rozvoja regiónu sa sústreďuje predovšetkým na tie územia, ktoré sú prioritnou osou Slovenska: územná samospráva, poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ochrana životného prostredia a cestovný ruch.

Ako docieliť, aby Slovensko bolo znovu konkurencieschopný a prosperujúci štát? Ako je možné znižovať mieru nezamestnanosti? Podľa nášho názoru jedine lepším daňovým systémom a stabilnou hospodárskou politikou.

Stránky