Árpád Érsek: Pokračovanie procesu liberalizácie železničnej dopravy na Slovensku

Po viac ako dvoch rokoch úspešného pôsobenia súkromného železničného dopravcu RegioJet na Slovensku, na trati Bratislava – Komárno, proces liberalizácie železničnej dopravy na Slovensku pokračuje.
Od decembra tohto roku má tento súkromný dopravca zabezpečovať vlakové spojenie aj na trase Bratislava – Žilina – Košice. Dlhodobo poukazujem na potrebu liberalizovať železničnú dopravu na Slovensku. Moje predpoklady, ale aj očakávania o vyššej efektívnosti a komfortnosti súkromnej osobnej železničnej dopravy uplynulé 2 roky pôsobenia RegioJet-u na trati Bratislava – Komárno sa potvrdili. Zvyšovanie kvality cestovania považujem za jeden z rozhodujúcich činiteľov pri raste podielu osobnej železničnej dopravy na celkovej osobnej doprave. Spokojnosť cestujúcej verejnosti je barometrom poukazujúcim na to, že rozhodnutia kompetentných v tejto oblasti boli správne. Zabezpečovanie výkonov vo verejnom záujme, ku ktorým patrí aj kvalitné zabezpečenie dopravnej obslužnosti jednotlivých regiónov Slovenska, je nevyhnutným predpokladom zvyšovania kvality života ich obyvateľov. Skvalitnenie osobnej železničnej dopravy nevnímam len v rovine vecnej, ale najmä ju vnímam v rovine principiálnej. Principiálnosť spočíva v tom, že komfortnejšie cestovanie musí byť vo všeobecnosti dostupné.
Bohužiaľ v súčasnom móde fungovania a riešenia osobnej železničnej dopravy na Slovensku je určené len pre vymedzený okruh cestujúcej verejnosti, a to tej, ktorá sa k nej vie a môže dostať, čo nepovažujem za správne. Musí platiť princíp dostupnosti kvalitnej dopravy pre všetkých rovnako. Pre zabezpečenie všeobecnej dostupnosti kvalitnej železničnej osobnej dopravy je potrebné poskytnúť možnosť prevádzkovať súkromnými dopravcami aj malé lokálne trate, ktorými sa cestujúci môžu dopraviť k hlavným železničným ťahom. Súkromným dopravcom je potrebné dať príležitosť, treba im dať jeden región a zmluvne podchytiť všetko to, čo majú v danom regióne zabezpečiť. Rušenie vlakov v regiónoch, napriek ich nižšiemu využívaniu, je v tomto kontexte kontraproduktívne. Je potrebné poukázať napríklad na kritickú dopravnú obslužnosť na juhu Slovenska. Takéto odrezanie časti Slovenska vedie k jeho izolácii, k útlmu jeho rozvoja a k celkovej stagnácii.

Zdielať: