Érsek žiada informácie od ministra školstva o plánovaných zmenách v školstve

Poslanec NR SR za stranu Most-Híd a člen Výboru NR SR pre vzdelávanie, Árpád Érsek, zaslal Ministrovi školstva interpeláciu, v ktorej ho žiada o vysvetlenie vo veci navrhovaného minimálneho počtu žiakov v triedach, ako aj o poskytnutie bližších informácií, týkajúcich sa prebiehajúcich rokovaní zástupcov ministerstva so zriaďovateľmi základných škôl k vyššie uvedenej problematike.

Érsek nie je presvedčený, že zvýšenie minimálneho počtu žiakov v triedach, ako aj zamýšľané zníženie počtu tried, ktoré odôvodňuje minister efektívnosťou, sú tým správnym riešením.
Podľa Érseka bude mať prijatie uvedeného návrhu konkrétne dôsledky, a to negatívny vplyv na rozpočet zriaďovateľa, zníženie počtu pracovných miest učiteľov, ktorí po zákonom nútenej optimalizácii počtu tried/škôl, nielenže už nebudú pôsobiť v rezorte, ktorý je už aj teraz personálne poddimenzovaný, ale aj zostanú bez práce, neúmerné finančné zaťaženie rodín s deťmi, ktorým financovanie dochádzky do školy mimo ich bydliska, negatívne ovplyvní životnú úroveň a zvýšenie nárokov na systém sociálnych transferov štátu.
Érsek je presvedčený, že predmetnou úpravou, ktorá predpokladá cielene preferovanie škôl s vyučovacím jazykom slovenským pred školami, kde je okrem slovenčiny vyučovacím jazykom aj jazyk národnostnej menšiny, znižuje minister dosiahnutú úroveň štandardov politiky štátu voči národnostným menšinám. Zneužívanie  zákona o výchove a vzdelávaní na podprahové útoky voči národnostným menšinám považuje za krajne nešťastné.
 

Zdielať: