100 dní splnomocnenca pre národnostné menšiny

Splnomocnenca pre národnostné menšiny vláda vymenovala 13. apríla. László Bukovszky, ktorý pôsobil počas funkčných období Rudolfa Chmela a A.Nagy Lászlóa ako vedúci odboru na Úrade vlády SR, už mal dostatočné skúsenosti v oblasti chodu a fungovania úradu, ktorý je ako poradný orgán vlády zodpovedný za dohliadanie práv národnostných menšín, uzákonené v platnom právnom poriadku a v ústave.

Splnomocnenec je zo svojej funkcie členom viacerých poradných orgánov vlády, ako sú Rada vlády SR pre kultúru, Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Predsedá Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorý mal nedávno prvé zasadnutie pod jeho vedením. Na zasadnutí sa opätovne dostal na stôl Akčný plán menšinovej politiky, ktorý obsahuje na najbližšie štyri roky konkrétne zadania v rámci rozšírenia a uplatnenia menšinových  práv. Akčný plán posudzovala a navrhla vláde jeho prijatie aj Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

Potom ako sa ujal svojej funkcie, zahájil sériu konzultácii s predstaviteľmi trinástich uznaných národnostných menšín a stretol sa aj s vedúcimi príslušných rezortov vo veci riešenia aktuálnych menšinových otázok. Takisto prijal v priestoroch úradu vlády Astrid Thors, vysokú komisárku OBSE pre národnostné menšiny, ktorú oboznámil s aktuálnou situáciou národnostných menšín a informoval o svojich ambíciách v oblasti otázok týkajúce sa národnostných menšín na Slovensku. S podobným cieľom sa stretol aj s veľvyslankyňami Maďarska a Bulharska, s Czimbalmosné Molnár Éva, a s Margitou Ganevou.

Za uplynulé obdobie jednou z najdôležitejších tém bola otázka problematiky málotriedok. Splnomocnenec sa pred novelizáciou školského zákona zúčastnil viacero stretnutí. Stretol sa s ministrom školstva Petrom Plavčanom, a so štátnym tajomníkom Petrom Krajňákom. Vďaka spoločnej snahe sa v súlade s Programovým vyhlásením vlády podarilo zachrániť aj málotriedne národnostné školy na zmiešanom území krajiny.  

K ďalšiemu významnému poslaniu splnomocnenca patrí aj participácia na príprave návrhu zákona o financovaní menšinových kultúr. Zákon do legislatívneho procesu predloží ministerstvo kultúry, ale na príprave sa bude podieľať pracovná skupina, ktorej sa László Bukovszky stal podpredsedom. Spomínaný návrh zákona vychádza z návrhu strany Most-Híd, na ktorej strana predchádzajúce roky pracovala. Po zapracovaní pripomienok národnostných menšín sa návrh dostane do konca augusta do podoby, ktorá bude pripravená na schválenie.

Naďalej sa pokračuje v procese finančnej podpory kultúry národnostných menšín, pri ktorom  vznikli kvôli legislatívnym zmenám  menšie administratívne problémy, ale napriek tomu  v súčasnosti pri ich vyplácaní úrad vlády je na tej istej úrovni, ako to bolo minulý rok. László Bukovszky ako gestor dotačného systému v niekolkých prípadoch prevzal záštitu  nad kultúrnymi festivalmi národnostných menšín, na ktorých sa i  osobne zúčastnil na rôznych kútoch Slovenska.

V neposlednom rade splnomocnenec rokoval aj vo veci používania jazykov národnostných menšín  so štátnym tajomníkom rezortu dopravy o téme zavedenia dvojjazyčných tabúl na železničných staniciach a zastávok. Začalo sa aj s prípravou dvojročnej správy o používaní jazykov národnostných menšín, v rámci ktorej úrad vypracoval niekoľko typov dotazníkov k získaniu čo najkomplexnejších  údajov. V tejto súvislosti sa splnomocnenec vlády  plánuje vykonávať prieskumy priamo  v teréne, aby získal obsiahle informácie o stave používania jazykov národnostných menšín.

A na záver, aj webová stránka splnomocnenca pre národnostné menšiny sa čoskoro ukáže v novom šate, ktorá bude rozšírená o nové informácie a jazykové mutácie     

Zdielať: