Ábel Ravasz: K Medzinárodnému dňu Rómov želám všetkým Rómkam a Rómom, aby boli hrdí na to, že sú Rómovia

12 miliónov Rómov na celom svete si dnes pripomína Medzinárodný deň Rómov. Tento deň je pre Rómov významný, pretože 8. apríla v roku 1971 v Orphingtone pri Londýne sa poprední rómski predstavitelia z viacerých európskych krajín prvýkrát zjednotili na medzinárodnej úrovni a prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu - Indii, etnickému pomenovaniu Róm a rómskemu jazyku.

Rómovia tvoria v našej krajine početnú menšinu a nesmú byť a ani nebudú okrajovou témou vlády Slovenskej republiky. Sú občanmi tejto krajiny a je našou úlohou byť aktívnymi v riešení problémov obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, ale aj Rómov, ktorí nebojujú s existenčnými problémami, žijú rozptýlení medzi nami, ale kvôli svojmu pôvodu a menu sa stretávajú s predsudkami v medziľudských vzťahoch. Žijeme v tejto krajine spolu niekoľko storočí. Je našou zodpovednosťou, zodpovednosťou nás, majority a aj Rómov, aby sme sa navzájom rešpektovali. Máme spoločnú zodpovednosť za túto krajinu. Do spolurozhodovania o zlepšení životnej úrovne Rómov v rómskych komunitách a vytvorení podmienok na lepšiu budúcnosť, prizveme zástupcov Rómov, mimovládne organizácie a obce. Pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity to budú kľúčoví partneri, s ktorými budeme rokovať o nevyhnutných opatreniach v najkľúčovejších oblastiach pre obyvateľov rómskych komunít, ktorým i sú najmä vzdelávanie, zamestnanosť a bývanie. Chcem vytvoriť medzirezortnú platformu a spoluprácou s kompetentnými ministerstvami, miestnymi samosprávami, vyššími územnými celkami a mimovládnymi organizáciami znižovať chudobu v rómskych komunitách a súčasne znižovať regionálne rozdiely. Ekonomicky silnejšie regióny budú vytvárať viac podmienok pre zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných Rómov a znížia sa sociálne rozdiely. Čo je najpodstatnejšie, programy ,ktoré sa realizujú v obciach, kde sú rómske komunity budú trvalo udržateľné a nebudú si vyžadovať ďalšie finančné investície. 

K Medzinárodnému dňu Rómov želám všetkým Rómkam a Rómom, aby boli hrdí na to, že sú Rómovia a príslušníkmi rómskej národnostnej menšiny. Rómkam a Rómom v chudobných rómskych komunitách odkazujem, že vláda bude aktívna v nastavovaní a prijímaní opatrení, ktoré im vytvoria podmienky na lepší život a život novej rómskej generácie. 

V Bratislave, 8. apríla 2016 splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 
Ábel Ravasz

Zdielať: