Árpád Érsek: 100 dní vo funkcii štátneho tajomníka

Prvou úlohou Árpáda Érseka po menovaní do funkcie štátneho tajomníka MDVRR SR bolo rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2016 – 2020 v rezorte dopravy.

Doprava        

Jednou z priorít  strany Most - Híd v  oblasti dopravy je  začatie výstavby a príprava ďalších úsekov rýchlostných komunikácií R7 a R2. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR R. Brecely spolu so zástupcami koncesionárskej spoločnosti Zero Bypass Limited Mark Denning Bradshaw podpísali 20.5.2016  v Šamoríne - Čilistov koncesnú zmluvu na výstavbu D4 a R7.

Príprava a začatie výstavby rýchlostnej komunikácie R7 bola nosná téma agendy Á. Érseka, a to tak počas jeho pôsobenia na poste štátneho tajomníka MDVRR SR v rokoch 2010 -2012, ako aj počas jeho pôsobenia, ako poslanca, v NR SR v rokoch 2012 – 2016.

Súčasťou PVV SR na obdobie rokov 2016 – 2020 v rezorte dopravy, ako priority strany Most - Híd  sú:

Pokračovanie vo výstavbe južného ťahu R2 medzi mestami Zvolen a Košice.

Za účelom zistenia aktuálneho stavu prípravy a výstavby tejto komunikácie sa  Árpád Érsek na pozvanie primátora Rožňavy spolu so zástupcami Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) stretol so starostami obcí z tohto regiónu. 

Pokračovať v prípravných prácach na ďalších úsekoch  cesty R7 a I/64 (vrátane obchvatu Komárna)

Slovenská správa ciest zverejnila oznámenie o vypísaní verejnej súťaže na vypracovanie štúdie realizovateľnosti pre cestu I/64 Topoľčany – Nitra – Komárno, účelom ktorej je navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšie riešenie tejto trasy.

Nový most cez Dunaj Komárno - Komárom

Na pôde Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa uskutočnila pracovná porada so zástupcami Ministerstva národného rozvoja Maďarskej republiky, Národnej spoločnosti pre rozvoj infraštruktúry Maďarska  (NIF) a za slovenskú stranu so zástupcami MDVRR SR a Slovenskej správy ciest. Predmetom pracovného rokovania bola súťažná dokumentácia k verejnému obstarávaniu zhotoviteľa cestného mosta cez Dunaj Komárno – Komárom.

Cyklistická doprava

Pri príležitosti holandského predsedníctva v Rade Európskej únie sa štátny tajomník zúčastnil podujatia Let's go cycling!. Cieľom akcie je dostať čo najviac ľudí na bicykel a poukázať na to, aby ľudia uprednostnili verejnú osobnú a nemotorovú (cyklistickú) dopravu.

Cestovný ruch

Štátny tajomník Á. Érseka sa  vo Zvolene na pracovnom rokovaní stretol  s primátorkou mesta Zvolen. Témou rokovania bolo vybudovanie železničnej trate Šahy-Budapešť a spojazdnenie trate Zvolen-Budapešť. Víziou zámeru je rozvoj cestovného ruchu. Na hraniciach medzi Slovenskom a Maďarskom chýba na slovenskej strane 500m železničnej trate a na maďarskej strane 6,5 km železničnej trate. Árpád Érsek prisľúbil nastolenie danej témy a podporu v prípade komunikácie a začatia rokovania so ŽSR.

Regionálny rozvoj

Štátny tajomník Árpád Érsek bol vymenovaný za  člena Komisie, pre poskytovanie dotácií podľa zákona o cestovnom ruchu. Na zasadaní Komisie v máji 2016  bola schválená dotácia pre 35 organizácií cestovného ruchu. 

Stretnutie  Árpáda Érseka  s jeho poľským kolegom  Dawidom Lasekom  z Ministerstva športu a cestovného ruchu Poľskej republiky. Obaja vyjadrili záujem na posilnení vzájomnej cezhraničnej spolupráce v rámci podpory turizmu a vybudovaní spoločnej značky produktov. Štátny tajomník Á. Érsek uviedol, že: „Spolupráca medzi Poľskom a Slovenskom má silnú tradíciu. Dnes musíme využiť silu cestovného ruchu v Európe, keď k nám s ohľadom na bezpečnosť prichádza stále viac turistov.“

Bytová politika a mestský rozvoj

Účasť štátneho tajomníka Á. Érseka na Zasadnutí generálnych riaditeľov zodpovedných za mestský rozvoj (Holandsko). Cieľom rokovania bolo ukončenie  dlhodobého  prípravného procesu, ktorého cieľom bolo presadiť prijatie urbánnej agendy pre EÚ (UA EU).

Dňa 16. júna 2016 sa na pôde MDVRR SR uskutočnilo stretnutie  štátneho tajomníka Á. Érseka  a zástupcov  sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja MDVRR SR so starostami mestských častí Bratislava k problematike nájomných bytov a náhradných nájomných bytov pre nájomcov v reštituovaných domoch.

Výstavba

Štátny tajomník Á. Érsek sa zúčastnil na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva. Diskusia prebiehala o súčasnom stave a ďalšom vývoji slovenského stavebníctva.

Dňa 8. júna 2016 vláda Slovenskej republiky  vyslovila súhlas s vymenovaním štátneho tajomníka MDVRR SR Árpáda Érseka do funkcie predsedu slovenskej časti zmiešanej slovensko-maďarskej komisie pre otázky dopravy, spojov a ich infraštruktúry.

            

Zdielať: