Árpád Érsek: Budúci prváci idú do školy – zápis detí do základnej školy

Zajtra 15.1.2014 je ten deň „dé“ pre všetky deti, ktoré  sa od septembra 2014 stanú prvákmi. Je to pre nich veľká udalosť. Tešia sa na nových kamarátov, na pani učiteľky a na všetko nové, čo ich v škole čaká.

 

Podľa zákona si žiak plní povinnú školskú dochádzku v tzv. spádovej škole, t j. v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. Rodičia detí však majú právo si pre svojho budúceho školáčika vybrať ľubovoľnú  základnú školu a som presvedčený, že výber školy veľmi starostlivo zvažujú, pretože chcú pre svoje dieťa len to najlepšie.

 

Aby teda naše deti učivo zvládali, aby učivu porozumeli od samého začiatku je pre ne dôležité, aby sa učili v jazyku, ktorému rozumejú, ktorý ovládajú, ktorý je im najbližší. Týmto jazykom je ich materinský jazyk. Mnohé štatistiky hovoria o lepších študijných výsledkoch tých detí, ktoré sa učia v materinskom jazyku, pretože učivu rozumejú lepšie a  rýchlejšie ho pochopia. 

 

Chcem apelovať na tých rodičov, ktorých materinský jazyk je iný ako štátny jazyk, aby svoje detí zapísali do takej školy, ktorej vyučovacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny, aby dožičili svojim deťom radosť zo získavania vedomostí, aby ich ušetrili od zbytočných stresov z toho, že učivu nerozumejú len preto, lebo dobre nerozumejú učiteľovi čo im hovorí. 

 

Vyzývam preto všetkých rodičov detí národnostných menšín aby sa správne rozhodli. Tým správnym rozhodnutím v záujme ich detí je, aby vybrali školu, v ktorej vyučovanie bude prebiehať v ich materinskom jazyku. Som presvedčený, že len takto je možné položiť dobré základy  ich ďalšieho vzdelávania, ktoré v nemalej miere ovplyvní aj kvalitu ich budúceho života.

 

Osobne sa ako poslanec NR SR zasadzujem o to, aby sa na školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny slovenčina vyučovala ako cudzí jazyk a súčasný minister školstva Dušan Čaplovič  mi prisľúbil, že takúto zmenu podporí. Zmenou učebných osnov dosiahneme, že naše deti sa budú učiť v jazyku, ktorému rozumejú, ktorý je im najprirodzenejším a najbližším komunikačným prostriedkom. 

 

Árpád Érsek

 

Zdielať: