Arpád Érsek: Výučba cudzích jazykov na SOŠ verzus odbornosť

Jednou z úloh, ktorú si strana Most - Híd stanovila vo svojom volebnom programe je nastavenie štruktúry stredných škôl a ich odborov vo vzťahu k potrebám trhu, a to tak, aby sa zvýšila uplatniteľnosť absolventov týchto škôl na trhu práce. Je v záujme nás všetkých, aby školstvo a školský systém fungoval a aby sa nevytváral klientov úradov práce. Úlohou školstva je vychovávať a poskytovať fundovaných odborníkov pre potreby praxe.
V kontexte tohto zámeru som už v minulom roku pri prerokúvaní niektorých zákonov z dielne Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v NR SR upozorňoval na potrebu prijatia určitých zmien, týkajúcich sa najmä stredného odborného školstva a stredných odborných škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Poukazoval som na potrebu zvýšenia kompetencií riaditeľov škôl pri zohľadnení rámcových učebných plánov, pričom prioritne som upriamoval pozornosť na  povinné vyučovanie 2. cudzieho jazyka na SOŠ  a špeciálne na SOŠ s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Považujem za nevyhnutné, aby sa  požiadavkám školy prispôsobil aj počet hodín vyučovania dvoch cudzích jazykov na národnostných školách a aby sa rozhodnutie o vyučovaní 2. cudzieho jazyka na týchto školách ponechalo na rozhodnutie riaditeľa  školy.
Našim cieľom je dosiahnuť, aby sa slovenský jazyk na národnostných školách vyučoval ako cudzí jazyk. Ak sa takýto model príjme a slovenský jazyk sa na národnostných školách (napr. s maďarským vyučovacím jazykom) bude  vyučovať ako cudzí jazyk, tak výučba druhého cudzieho jazyka (AJ/NJ) bude mať svoje opodstatnenie, avšak som za to, aby o tomto rozhodol riaditeľ školy.  
 Z uvedených dôvodov preto osobne vítam iniciatívu a zámer ministra školstva v znížení počtu cudzích jazykov, ktoré sa majú povinne učiť na stredných odborných školách. Som toho názoru, že súčasná prax vo výučbe cudzích jazykov na týchto školách žiakov zbytočne zaťažuje a určite má vplyv aj na kvalitu odborného vzdelávania. Primárnym cieľom odborného školstva je predovšetkým získanie príslušnej odbornosti jeho absolventov. 
 

Zdielať: