Balíček pre rozvoj regiónov

A. Zamestnanosť

Kľúčom k našej spoločnej budúcnosti je práca. Tie krajiny, ktoré sú schopné vytvárať pracovné miesta pre svojich občanov, majú osud vo vlastných rukách. Radi by sme dosiahli, aby všetci občania mali prácu, ktorá zodpovedá ich schopnostiam, bez ohľadu na bydlisko, vek, pohlavie a národnosť. Za kľúčovú úlohu štátu preto považujeme vytváranie a udržiavanie pracovných miest.

1. Sme za posilnenie programov zamestnanosti na regionálnej úrovni. Okrem celoštátnych nástrojov treba otázku zamestnanosti riešiť aj na regionálnej úrovni v rámci miestnych rozvojových programov.

2. Má to zahŕňať aj investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy do regiónov z vysokou nezamestnanosťou. Pomôže to pri vytváraní nových pracovných miest.

3. Pritom treba vytvoriť najmä efektívne podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov. Chceme zjednodušiť a ústavne zakotviť daňový systém. Navrhujeme návrat rovnej dani z príjmov a jej zníženie, odbúrať nezmyselné časti legislatívy, a zavedenie princípu „jeden zákon prijatý, jeden zákon zrušený”.

4. Sme za podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných, a to odvodovo odpočítateľnou položkou pre nízkopríjmových, súbehom dávok a prác pre dlhodobo nezamestnaných, serióznym programom verejnoprospešných prác, a podobne.

 

B. Podpora regiónov

Podpora vidieka je podporou zmenšovania sociálnych a regionálnych rozdielov. Potrebujeme znova vybudovať vidiek, kde sa bude dobre žiť.

1. Dobudovanie dopravnej infraštruktúry štátu musí byť absolútnou prioritou. Musíme pracovať za lepšiu dostupnosť regiónov, naším cieľom je zabezpečiť prístup na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu z každej obce do 30 minút.  Chceme dobudovať aj sieť cyklotrás.

2. Kľúčovou otázkou vidieka je zachovanie poľnohospodárskej výroby, ale aj výroby ako takej. Potrebujeme také programy regionálneho rozvoja, ktoré sú schopné riešiť otázky udržateľnej poľnohospodárskej výroby a vytvárania pracovných miest mimo tejto sféry a to súčasne.

3. Existujú desiatky programov rozvoja regiónov, problémom je však neexistujúca štruktúra správy veci verejných, ktorá by ich realizáciu skutočne umožnila. Je preto nevyhnutné vytvoriť konkrétne regionálne programy rozvoja, ktoré sa budú zaoberať sociálnou politikou, zavedením systému poradcov a mentorskými programami, pričom budú kryté právomocami a finančnými prostriedkami.

4. Rozvoj vzdelávania patrí medzi investície s najvyššou mierou návratnosti. V globálnom kontexte hospodárskej súťaže môžu byť úspešné len tie štáty, ktoré pristupujú k vzdelaniu ako k investícii mimoriadneho významu. Zasadzujeme sa za rovnosť šancí, a preto  vo vzdelávaní chceme podporiť snahy, ktoré povedú k zlepšeniu šancí tých, ktorí vstupujú do systému s znevýhodnením. Za obzvlášť dôležité považujeme podporu siete odborných škôl.

 

C. Regióny budúcnosti

Vízia úspešného Slovenska musí reagovať na nové rámcové podmienky, celosvetové trendy, ktoré dnes spôsobujú mnohé problémy obciam, regiónom, štátu. V nových podmienkach narastá konkurenčný boj aj na miestnej a regionálnej úrovni. Naše regióny preto potrebujú dlhodobú perspektívu, ktorá berie do úvahy prednosti aj problémy kraja.

1. Je potrebná reforma systému členenia krajov a okresov s dôrazom na zachovanie celistvosti prirodzených regiónov, ale aj na ich budúce rozvojové šance. Potrebujeme kraje, ktoré sú logické jednak z hľadiska ekonomických aspektov a zároveň sú pre obyvateľov čitateľné a prijateľné.

2. Tiež je potrebné výrazné posilnenie postavenia obcí a miestnych obyvateľov vrátane znovu definovania miestneho referenda, aby nebolo možné ignorovať vôľu obyvateľov vo vymedzených otázkach. Chceme zúžiť právomoci vymenovaných a rozšíriť právomoci volených predstaviteľov

3. Potrebovali by sme viac podporiť aj rozvoj vidieckeho turizmu. Na základe komplexného plánovania by mali vzniknúť materiály predstavujúce nielen ikonické miesta Slovenska, ale aj miestne podniky (reštaurácie a ubytovne), jedlo a kultúru.

4. Dôležitým aspektom je aj výraznejšia podpora konkurencieschopných regionálnych produktov a lokálnych iniciatív, ako napríklad prezentovanie kultúrneho dedičstva regiónu (stavby, umenie, tradície), súčasné umenie, regionálne výrobky. Jej súčasťou môže byť aj kampaň na zvýšenie podielu domácich regionálnych produktov na pultoch slovenských obchodov.