Gabriel Csicsai: Novela zákona o veterinárnej starostlivosti má snahu zlikvidovať nelegálne obchodovanie so šteniatkami a posilniť postavenie chovateľov čistokrvných plemien

Csicsai Gábor, a Híd parlamenti képviselője/Gabriel Csicsai, poslanec NR SR za Most-Híd
Koncom leta, začiatkom jesene bude postúpená novela zákona o veterinárnej starostlivosti do medzirezortného pripomienkového konania. Popri úpravách v oblasti úradnej veterinárnej medicíny, starostlivosti o hospodárske zvieratá, príprave a uvádzania krmív na trh, zvýšení bezpečnosti potravín, alebo predvádzaní zvierat v cirkusoch, najväčšie zmeny sa týkajú riešenia legislatívneho zázemia starostlivosti a chovu psov.

„Podstatou reformy, ktorou sa SR v rámci EÚ stane  lídrom v boji proti nezákonnému množeniu, týraniu a obchodovaniu so psami je, že psa vníma ako živú bytosť a nie ako bezduchú vec. V praxi to znamená, že pri ich chove okrem výživného stavu, fyzickej kondície, kladie primerané nároky a povinnosti chovateľovi aj na psychický a socializačný stav zvieraťa.  Umožňuje výkon odňatia psov majiteľom, ktorí psy chovajú v neprimeranom prostredí a neprimeraným spôsobom. Pripravovaná legislatíva zároveň ukladá povinnosť poskytnúť zvieraťu vhodnú starostlivosť a resocializáciu vo vyhovujúcich podmienkach. Podobnú povinnosť ukladá novela aj v prípade túlavých psov“ - uviedol Gabriel Csicsai, štátny tajomník MPRVSR za stranu Most-Híd.

Novela rieši chov psov v celom priereze, od identifikácie cez povinné očkovanie proti besnote, až po kontrolu rozmnožovania a predaja šteniat. Má snahu zlikvidovať nelegálne obchodovanie so šteniatkami, zároveň posilniť postavenie chovateľov čistokrvných plemien. Úspešnosť a efektivita zákona stojí a padá na niekoľkých kľúčových momentoch. Okrem financií je to predovšetkým  odborná úroveň a erudovanosť orgánov, ktoré budú mať tieto právomoci spolu s vybudovaním záchytného systému útulkov s vyhovujúcou personálnou obsadenosťou a  technickým vybavením.    

 Základom systému je presná identifikácia zvierat a zodpovednej osoby – majiteľa, ktorú rieši zákon jediným možným spôsobom - povinným čipovaním. Odbornou kontrolou bude poverená ŠVPS, ktorej bude nevyhnutne potrebné zvýšiť súčasné zdroje. Inšpektori v rámci zákona  budú mať oveľa väčšie právomoci a povinnosti, ako doteraz. Budú musieť spoľahlivo a správne rozhodnúť vo veciach, v ktorých doteraz nemohli konať. "ŠVPS je  porovnaní s ostatnými úradm štátnej správy dlhodobo finančne aj personálne poddimenzovaná, zároveň stále viac zaťažovaná. Kauzy ako  nevyhovujúce brazílske mäso, neustála hrozba vtáčej chrípky alebo výskyt AMO v Poľsku, na Ukrajine a nedávno v Čechách, blízko našich hraníc, vyžadujú okamžité posilnenie úradu, a to z dôvodu zachovania súčasnej efektivity ochrany bezpečnosti zdravia občanov", uviedol Csicsai.

Neuralgickým bodom je vybudovanie záchytného systému, celoštátne dostupnej siete karanténnych staníc. Podľa štátneho tajomníka po vstupe novely zákona do platnosti sa zvýši výskyt túlavých, vyhodených, zanechaných psov. Manažment takýchto zvierat je navrhovaný do kompetencie obcí, ktoré vzhľadom na špecifickosť a vysokú finančnú a odbornú náročnosť projektu obciam aspoň na začiatku budú potrebovať pomoc. Vyžaduje si to konsenzus v rámci rezortu, resp. vlády, ltoré umožní nájsť zdroje na vybudovanie a prevádzkovanie minimálnej infraštruktúry vyhovujúcich záchytných staníc, aby sme si nestrelili vlastný gól. Stanice musia byť  dostatočne vybavené kvalifikovaným personálom, ako aj materiálne a technicky pripravené na príjem niekoľko tisíc zvierat po celom Slovensku.  "Nedávno otvorená karanténna stanica pre všetky druhy zvierat vo Veľkom Krtíši je výborným príkladom riešenia. Do uvedenia zákona do platnosti by mali  nasledovať ďalšie, minimálne jedna v každom kraji, resp. aj viac podľa potreby” – zdôraznil štátny tajomník rezortu. 

Zdielať: