Irén Sárközy: Čo so slovenským zdravotníctvom?

Všetky rozhodnutia v oblasti zdravotníctva musia byť orientované na jasné ciele. Pre nás sú to pacienti s dosahovanými výsledkami liečby a s procesom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sú to spokojní zdravotnícki pracovníci, ktorí majú naplnené svoje profesijné a ekonomické očakávania. Ďalej spokojní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s transparentnými väzbami ich odmeňovania na dosahovaný výsledky. V neposlednom rade štát spokojný so zlepšovaním zdravotného stavu obyvateľstva, s pozitívnym vnímaním zdravotníctva občanmi a s efektívnym využitím vynakladaných finančných prostriedkov. Štát má odstraňovať prekážky z procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti na ceste k týmto cieľom, a nie ich vytvárať.

Ministerstvo zdravotníctva musí pri tvorbe pravidiel vo forme legislatívy vychádzať z najlepšej praxe. To predpokladá zlepšenie dostupnosti údajov o výsledkoch poskytovanej starostlivosti a previazanie financovania zdravotnej starostlivosti s dosahovanými výsledkami. Cestou k tomu je plošná aplikácia už fungujúcich prvkov e-Health, a ich postupné rozširovanie do ďalších oblastí zdravotníctva a zavedenie DRG do reálnej prevádzky. Platbou za diagnózu v systéme nebude viac peňazí, ale  zavedie sa transparentný systém financovania zdravotnej starostlivosti pre lôžkové zdravotnícke zariadenia, čím sa pristúpi k spravodlivejšiemu financovaniu u jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. DRG systému prispeje k možnosti porovnávania poskytovanej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach a získa sa širší rozsah informácií pre rozhodovanie a kontrolu. Sprístupnenie dostupných údajov o výsledkoch poskytovanej zdravotnej starostlivosti  a postupné rozširovanie spektra dostupných údajov  umožní pacientom informovanú voľbu poskytovateľa (odpoveď na otázku: "Na koho sa mám obrátiť so svojim zdravotným problémom?")  Sme za presné zadefinovanie časovej a miestnej  dostupnosti základného balíka hradenej zdravotnej starostlivosti a následne  aj za jasnú nárokovateľnosť a vymáhateľnosť definovaného rozsahu. 

Štát poskytuje lôžkovú zdravotnú starostlivosť väčšine občanov vo svojich zdravotníckych zariadeniach. Mnohé sú katastrofálne zadĺžené, ich zamestnanci sú nespokojní  a to nielen s platmi, ale aj spôsobom ich vedenia. Aj  štátne zariadenia musia riadiť špičkové manažérske tímy, ktoré musia byť hodnotené podľa dosahovaných výsledkov. Treba zaviesť elektronické porovnávanie výsledkov jednotlivých zariadení a netolerovať mizerné výsledky. Ministerstvo SR musí mať know-how, štruktúru a personálne kapacity, aby dokázalo činnosť štátnych zariadení koordinovať a využiť synergie v sieti svojich poskytovateľov.

V mnohých odboroch máme nedostatok zdravotníckych pracovníkov a ich vekový priemer je vysoký. Nedostatok prehlbuje aj migrácia vysoko kvalifikovaných zamestnancov do zahraničia. Na základe potrieb poskytovateľov v konkrétnych oblastiach je potrebné v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti štátu zvýšiť atraktivitu práce v nedostatkových odboroch.

Na záver: nie celé zdravotníctvo je zlé. Mnohí z nás a našich blízkych by dnes neboli medzi nami, alebo trpeli vážnymi dôsledkami chorôb nebyť profesionálnej pomoci našich zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v dobre fungujúcich zariadeniach. Negatívne javy sa vždy týkajú konkrétnych subjektov a nie je správne ich zovšeobecňovať. V našej vízii "zdravotníctva orientovaného na výsledky" bude našim cieľom podporiť tých najlepších a motivovať ostatných, aby sa riadili ich príkladom.

Zdielať: