László Solymos: 100 dní je málo na viditeľné a zásadné zmeny, ale dosť nato, aby sa procesy mohli nastaviť a začať realizovať.

V oblasti systémových zmien a z pohľadu plnenia Programového vyhlásenia vlády za najdôležitejšie považujem, že sme založili nezávislý enviromentálny analytický útvar  Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Som presvedčený, že tento krok je nevyhnutným predpokladom znalostného prístupu k riešeniu otázok ochrany a tvorby životného prostredia a posúva túto problematiku na novú, dobe zodpovedajúcu úroveň. Inštitút bude poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Vedie ho Martin Haluš, ktorý bol dlhoročným analytikom Inštitútu finančnej politiky pri Ministerstve financií SR.

Tretí sektor dlhodobo a neodmysliteľne patrí k enviromentálnemu dianiu na Slovensku. Uvedomujem si ich nezastupiteľnú úlohu a mám úprimnú snahu na budovanie korektných vzťahov s mimovládnymi organizáciami. Bez nich by sa enviromentálna politika na Slovensku realizovala ťažko. Preto som sa hneď na úvod môjho pôsobenia stretol s predstaviteľmi viacerých renomovaných ochranárskych združení a neziskových organizácií. Verím v úspešnú, korektnú a tvorivú spoluprácu. Obnovili sme dialóg aj v rámci Zelenej tripartity. Rozhovory potvrdili záujem všetkých strán o otvorený dialóg.

Ministerstvo počas prvých 100 dní vlády riešilo aj otvorené a problematické otázky v celej škále oblastí. Urobili sme kroky k zefektívneniu práce v organizáciách v pôsobnosti ministerstva. Začali sme riešiť medializovaný prípad „kompa“, urobili sme personálne zmeny vo Vodohospodárskej výstavbe. Nie je mojou prioritou upratovať, ale skôr predchádzať zbytočnej tvorbe odpadov. Ale riešeniu starých enviromentálnych záťaží sa nevyhneme.  V prvom kole plánujeme riešiť napríklad skládky v bratislavskej Vrakuni, v Predajnej, v Zlatých Moravciach a viaceré železničné depá naprieč Slovenskom i viaceré armádne areály. Ministerstvo sa bude snažiť zabraňovať vzniku takýchto záťaží pre budúce generácie. Riešime  celý rad úloh pri ďalšom budovaní verejných kanalizácií a čistiarni odpadových vôd, pri protipovodňových opatreniach a  zosuvoch. Jedným z najpálčivejších je problémové skalné bralo v obci Strečno. Vypracovali sme návrh jeho stabilizácie, ktoré vláda odsúhlasila a ministerstvo už vyhlásilo verejné obstarávanie na jeho sanáciu. S očakávanými prácami by sa mohlo začať koncom leta.

Pre naše ministerstvo tak, ako pre celú Slovenskú republiku, je výzvou a príležitosťou zároveň, úspešné zvládnutie nášho predsedníctva v Rade EÚ. V júli sme zorganizovali úspešnú konferenciu o vodách a neformálnu Radu pre životné prostredie s účasťou mojich rezortných kolegov z európskych krajín. Mali sme iba pozitívne odozvy na ich organizáciu a nastolené témy, ktoré sa týkali klimatickej zmeny a s tým súvisiacim bojom so suchom a záplavami. Extrémne výkyvy počasia si vyžadujú jednotný európsky postoj. Ako predsednícka krajina sme pripravení presadzovať záujmy EÚ na vyše 20 globálnych environmentálnych podujatiach, z ktorých by som spomenul konferenciu OSN o zmene klímy v Maroku. Na nej sa bude hovoriť o spôsobe, ako implementovať Parížsku klimatickú dohodu, ktorá si dáva za cieľ spomaľovanie otepľovania planéty. Slovensko ju chce ratifikovať ešte tento rok. Čakajú nás ďalšie významné podujatia, ako vlajková konferencia k zelenému hospodárstvu v Bratislave začiatkom septembra. Pracujem so šikovným tímom ľudí a verím, že sa nám mnohé ciele a rozbehnuté aktivity podarí úspešne dokončiť.

Mojou ambíciou je, aby sme dosiahli posun vo vnímaní ochrany životného prostredia a šetrného prístupu k nemu.  Urobiť všetko preto, aby si občania uvedomili, že jedným z predpokladov zdravého života je zdravé životné prostredie. V každom z nás môže fungovať „zelený kompas“, veď zodpovedný prístup k životnému prostrediu je zodpovedným prístupom k vlastnému zdraviu a zdraviu našich detí. Nemôže nám byť ľahostajné,  že ročne umierajú tisíce občanov v dôsledku znečistenia životného prostredia. V tomto smere mám otvorené dvere pre každú iniciatívu. Aj z tohto dôvodu zakladáme „Zelený vzdelávací fond“. Financie doň pôjdu z podnikateľského sektoru, iných donorov a z rozpočtu ministerstva. Jeho cieľom bude podpora environmentálneho vzdelávania a osvety prostredníctvom mimovládnych organizácií, ktoré veľmi dobre spolupracujú so školami. Verím tomu, že aj vďaka tomuto fondu sa ochrana životného prostredia stane prirodzeným a samozrejmým prístupom k vlastnému zdraviu a životu tak, ako to vidíme v severských krajinách Európy.

Verím, že s kolektívom mojich spolupracovníkov sa všetky naše plány a úlohy, ktoré vyplývajú z programového vyhlásenia vlády, z medzinárodných dokumentov, ale aj z nášho vnútorného presvedčenia podarí splniť.

Ak sa budeme snažiť zabezpečiť, aby sme žili zdravý život a vytvorili férové partnerstvo s organizáciami, ktoré majú zásadný vplyvy na kvalitu životných podmienok, zabezpečíme dôstojné životné podmienky pre každého. A to musí ísť v prvom rade.  

Zdielať: