Lucia Žitňanská: Jednoduchší a dostupnejší osobný bankrot

„Osobný bankrot tak, ako je dnes nastavený v našej právnej úprave, nie je šitý na mieru tým, ktorí ho naozaj potrebujú, to znamená tým, ktorí sa ocitajú v dlhovej pasci,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. „Neplní tak funkciu, ktorú by plniť mal. Preto sme pripravili novú právnu úpravu. Naším cieľom je vytvoriť relatívne jednoduché konanie, relatívne rýchle konanie a konanie, s ktorým nebudú spojené vysoké náklady, pretože len vtedy to môže mať efekt,“ dodala L. Žitňanská.

Exekúcie spôsobujú mnohým ľuďom množstvo problémov v pracovnom aj osobnom živote a znamenajú veľkú komplikáciu pri návrate do „normálneho“ života. Ťažkú životnú situáciu im pomôže prekonať novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá upravuje oddlženie fyzických osôb (tzv. osobný bankrot). K návrhu ministerstva spravodlivosti možno svoje podnety a pripomienky zasielať  v rámci medzirezortného pripomienkovania už len niekoľko dní.

Dlžník sa v zmysle návrhu bude môcť zbaviť svojich dlhov jednou z dvoch alternatív, buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné)  však bude musieť dlžník  splácať aj po oddlžení  (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú za zdraví,...) nakoľko vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku, nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať. 

Zdroj: MS SR

Zdielať: