Lucia Žitňanská: Práva dieťaťa v súdnom konaní

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti, Lucia Žitňanská, spoločne s verejnou ochrankyňou práv, Janou Dubovcovou, prerokovali správu ombudsmanky o dodržiavaní práv detí v súdnych konaniach.

„Správu považujem za veľmi dôležitý a dobrý krok na poli ochrany práv detí. Doposiaľ som nezachytila takýto podrobný a celoplošný prieskum,“ uviedla ministerka L. Žitňanská.

Zistenia popísané v správe zohľadňujú legislatívny stav do 30.6.2016. Témou stretnutia boli preto aj zmeny dotýkajúce sa postavenia detí v civilnom súdnom konaní, ktoré od 1. júla do súdnej praxe zaviedol Civilný mimosporový poriadok a vyhláška ministerstva upravujúca výkony rozhodnutí vo veciach maloletých. V nadväznosti na závery správy možno zo zmien spomenúť zásadu vyplývajúcu z Civilného mimosporového poriadku, že súd koná v najlepšom záujme dieťaťa a ak je to vhodné, informuje dieťa o všetkých podstatných otázkach týkajúcich sa priebehu konania a veci samej. Zároveň sú súdy po novom povinné zisťovať názor dieťaťa. Minulosťou by tak mal byť alarmujúco nízky počet priamych vypočutí detí na súdoch, na ktorý upozorňuje aj verejná ochrankyňa práv vo svojej správe. Nová vyhláška ministerstva má zasa za cieľ, aby pri výkone rozhodnutí boli rešpektované a zohľadňované najmä tri základné princípy vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa, a to princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, princíp rešpektovania práv dieťaťa a princíp vypočutia názoru dieťaťa.

Správa verejnej ochrankyne práv upozorňuje aj na potrebu špecializovaných školení pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov a rovnako na potrebu špecializácie rodinných sudcov. S týmto názorom sa ministerka spravodlivosti stotožňuje a ministerstvo už aj pripravuje ďalšie vzdelávanie pre sudcov a vyšších súdnych úradníkov. Najbližšia aktivita zameraná na novú právnu úpravu je naplánovaná už na začiatok septembra. Následne, na prelome novembra a decembra, je pripravený trojdňový psychologický výcvik záťažových situácií, aby sa sudcovia a vyšší súdni úradníci vedeli vysporiadať aj s otázkami strachu, empatie, s tým, čo sa na právnických fakultách nemajú ako naučiť.

Správa verejnej ochrankyne poukazovala aj na nedostatky štatistického zisťovania priebehu súdneho konania. Ministerka L. Žitňanská pripomenula, že od začiatku roka ministerstvo sleduje podrobnejšie uplatňovanie kritérií najlepšieho záujmu dieťaťa v justičnej štatistike. Zároveň dodala, že ministerstvo je pripravené diskutovať s úradom verejnej ochrankyne práv aj o prípadnom ďalšom rozšírení sledovaných kritérií v rámci rezortnej štatistiky.

„Verím, že vzájomnou aktívnou spoluprácou s Kanceláriou verejného ochrancu práv sa nám bude dariť aj naďalej zlepšovať postavenie dieťaťa v súdnom konaní,“ uzatvorila ministerka L. Žitňanská.

Zdielať: