Lucia Žitňanská: Rešpekt k právam jednotlivca je dobrý svet pre každého, keď sa to nepodarí, môžeme o tento svet prísť

Prvé mesiace ministerky spravodlivosti v rezorte spravodlivosti

Hneď po nástupe do funkcie sme si s tímom spolupracovníkov povedali, že pokiaľ chce táto vláda naplniť to, prečo vznikla, teda eliminovať extrémistické tendencie v spoločnosti, musí navrátiť dôveru v štát a jeho inštitúcie. Ja beriem zodpovednosť za celú oblasť justície. Uvedomujem si pritom a plne rešpektujem, že inštitúcie, za ktoré som ako ministerka zodpovedná, musia podávať lepší výkon ako dnes. Nikoho už neuspokojíme iba tým, že presadíme zmenu zákona, ale až tým, keď po prijatí zákona budú veci skutočne fungovať lepšie.

Jedným z prvých opatrení na ministerstve spravodlivosti boli zmeny pravidiel pri výbere sudcov, ktoré objektivizujú kritériá na hodnotenie uchádzačov o funkciu sudcu. Podľa nových pravidiel už bude obsadzovaných aj 41 nových sudcovských miest, ktoré sme určili určila na súdoch.

Do obdobia, kedy sme pripravovali novú vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, vstúpila mediálne známa kauza malého Marca, ktorý bol neprijateľným spôsobom odňatý priamo zo školy pred očami svojich spolužiakov. To upriamilo na prípravu vyhlášky väčšiu pozornosť verejnosti, ale aj odborného a politického prostredia. Vyhláška vstúpila do platnosti 1. júla. Po novom už budú musieť súdy napríklad zisťovať, „či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa nemôže podrobovať rozhodnutiu“. Na zjemnenie dopadov výkonu rozhodnutia na dieťa, alebo na dosiahnutie dobrovoľného rešpektovania súdneho rozhodnutia, bude môcť súd po novom nariadiť rodičom a dieťaťu povinnosť zúčastniť sa na sociálnom poradenstve, psychologickom poradenstve alebo na inom odbornom poradenstve. Vyhláška rovnako definuje jasnejšie pravidlá pre plánovanie priebehu výkonu rozhodnutia. Výkon takéhoto rozhodnutia je totižto nešťastná situácia, pretože jej spravidla predchádza vážne zlyhanie v rodine. Rozhodnutí sa zrejme nikdy nezbavíme, ale ak sa už dejú, je dôležité, aby sa postupovalo podľa istých štandardov a s potrebnou mierou empatie.

Vzhľadom na neustále silnejúci extrémizmus, považujem za veľmi dôležité novely Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré napomôžu účinnejšiemu vyšetrovaniu trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Prejednávať trestné činy extrémizmu a rozhodovať o nich bude po novom len Špecializovaný trestný súd. Návrh okrem iného upravuje aj definíciu extrémistického materiálu. Na to, aby bol materiál definovaný ako extrémistický, nebude potrebné dokazovať jeho spojitosť s podnecovaním k násiliu či nenávisti. Pri klasifikácii rasovo motivovaného trestného činu už nebude nevyhnutná iba skutočná, ale aj domnelá príslušnosť poškodeného k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, atď. Novely prinášajú aj viacero ďalších dôležitých zmien a parlment by mal o nich rokovať už na jeseň.

1. júla sme do medzirezortného pripomienkového konania posunuli úpravu exekučných konaní, oddlženia fyzických osôb a úpravu platobných rozkazov.

Exekúcie spôsobujú mnohým ľuďom množstvo problémov v pracovnom aj osobnom živote a znamenajú veľkú komplikáciu pri návrate do „normálneho“ života. Oddlženie alebo tzv. osobný bankrot, ktorý by im pomohol rýchlejšie sa z tejto situácie dostať, je dnes pre bežných ľudí prakticky nedostupný. Ťažkú životnú situáciu im pomôže prekonať novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá upravuje oddlženie fyzických osôb. Zmeny sa budú týkať aj exekučných konaní. Tie by mali po novom spadať pod jeden exekučný súd – Okresný súd v Banskej Bystrici. Toto opatrenie do veľkej miery odbremení ostatné súdy a v konečnom dôsledku prispeje k lepšej dostupnosti k spravodlivosti. 

K zlepšeniu kvality podnikateľského prostredia má napomôcť nová úprava upomínacieho konania, ktorá zrýchli vymáhanie pohľadávok na základe elektronických platobných rozkazov. Druhotná platobná neschopnosť jezdrojom mnohých problémov pre podnikateľov a častokrát aj pre ich rodiny. Zaťažené súdy nie sú schopné v primeranej dobe vydávať rozhodnutia a na svoje peniaze, aj keď už má podnikateľ v rukách platobný rozkaz, musí čakať neúmerne dlho. Zákonom o upomínacím konaní sa táto lehota výrazne skráti. Návrhom zákona ustanovujeme jeden súd pre elektronické platobné rozkazy. Konania o vydanie platobného rozkazu tak budú odpojené od klasického sporového konania a budú plne elektronické. Celé upomínacie konanie bude plne v réžii vyšších súdnych úradníkov, o opravnom prostriedku bude v zákonom stanovených prípadoch rozhodovať sudca.

Uvedené opatrenia k exekúciám, osobnému bankrotu a platobným rozkazom sú ďalším z uskutočnených bodov Programového vyhlásenia vlády a realizovanou prioritou rezortu spravodlivosti.

Legislatívnu aktivitu ministerstva spravodlivosti za prvých 100 dní uzatvára návrh zákona o registri partnerov verejného sektora, tzv. „protischránkový“ zákon. Jeho cieľom je zvýšiť a sprísniť požiadavky a podmienky, na základe ktorých vstupuje štát do partnerstva so subjektami zo súkromného sektora. Pre firmy, ktoré sa o verejné zdroje uchádzajú, zavádza povinnosť zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora a zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Register bude verejný a kontrolovateľný a pokiaľ firma zverejní nepravdivé údaje, budú jej hroziť prísne sankcie.

Môj program samozrejme napĺňajú aj aktivity v rámci Rady Európskej Únie. Na úrovni ministrov spravodlivosti EÚ sa zaoberáme predovšetkým zriadením Úradu európskeho prokurátora, bojom proti počítačovej kriminalite a elektronickou komunikáciou v oblasti justície.

Agendu ľudských práv, ktorá prešla pod rezort spravodlivosti uvádzam na koniec, ale nie v poslednom rade. Žijeme totiž veľmi nebezpečnú dobu a bez toho, že by som chcela znižovať váhu nových výziev, za najväčšiu výzvu tejto doby považujem nájsť recept, ako sa priblížiť k tej časti našej spoločnosti, ktorá si koncept individuálnych práv a slobôd neosvojila. Ako im „predať“, že rešpekt k právam jednotlivca je dobrý svet pre každého a že keď sa to nepodarí, môžeme o tento svet prísť.

 

Zdielať: