Lucia Žitňanská: Účinnejší boj proti rasizmu a extrémizmu

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania legislatívny návrh, ktorým sa okrem iných novelizujú aj trestné kódexy (Trestný zákon, Trestný poriadok). Návrh upravuje a precizuje ustanovenia dotýkajúce sa extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Zavádza absentujúcu skutkovú podstatu trestného činu apartheidu. Prejednávať trestné činy extrémizmu a rozhodovať o nich bude po novom len Špecializovaný trestný súd.

Predložená novela trestných kódexov je súčasťou legislatívneho návrhu, ktorým transponujeme viacero právne záväzných aktov Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Zmeny v Trestnom zákone sa dotýkajú napríklad definície extrémistického materiálu. Ustupuje sa od dikcie, podľa ktorej materiál je možné definovať ako extrémistický iba vtedy, ak orgány činné v trestnom konaní dokážu jeho spojitosť s podnecovaním k nenávisti, násiliu a ďalším nežiadúcim javom.

Ďalšou novinkou je, že bude trestná nielen podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, ale aj založenie takéhoto hnutia.

Precizuje sa tiež definícia rasovo motivovaného trestného činu. Na to, aby bolo možné trestný čin klasifikovať ako rasovo motivovaný už nebude nevyhnutná len skutočná, ale aj domnelá príslušnosť jednotlivca alebo osôb k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, a pod.

Návrh tiež zavádza skutkovú podstatu nového trestného činu apartheidu. Apartheid je v rámci medzinárodného trestného práva vnímaný ako zločin proti ľudskosti. Je možné ho definovať ako konanie jednotlivca, ktorým sa snaží zachovať režim charakteristický útlakom a nadvládou jednej rasovej skupiny nad inou.

Pôsobnosť prejednávať tieto trestné činy a rozhodovať o týchto trestných činoch sa sťahuje z 54 okresných súdov na jeden a tým je Špecializovaný trestný súd, čím je daná aj pôsobnosť Úradu špeciálnej prokuratúry. Podávať obžalobu v takýchto prípadoch tak bude po novom Úrad špeciálnej prokuratúry, stíhať bude Špecializovaný trestný súd. Táto zmena vychádza z novely Trestného poriadku.

K účinnejšiemu postihovaniu takýchto trestných činov môže dopomôcť rovnako aj ďalší zámer ministerky spravodlivosti L. Žitňanskej, a síce rozšíriť sústavu znaleckých odborov a odvetví aj o osobitný znalecký odbor pre oblasť extrémizmu.

Predložená zmena trestných kódexov vychádza z intenzívnej spolupráce s Výborom pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Kompletný materiál zverejnený v medzirezortnom pripomienkovom konaní nájdete na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/559.

Pre úplnosť k danej téme dodávame, že od 1. júla 2016 nadobúda účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb, v zmysle ktorého sa na právnické osoby bude vzťahovať zodpovednosť aj za trestné činy extrémizmu. Trestná zodpovednosť právnických osôb sa nevyhýba ani politickým stranám a hnutiam.

Zdielať: