Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská predstavila premiérovi opatrenia, ktoré pripravuje jej rezort

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky má v gescii úlohy z programového vyhlásenia vlády v dvoch oblastiach, a to protikorupčné opatrenia a spravodlivosť a justícia, v ktorej je zahrnutá aj pôsobnosť ministerstva v oblasti ľudských práv.

Jednotlivé právne predpisy v rámci protikorupčných opatrení plánuje ministerstvo predkladať postupne tak, aby väčšina z nich bola prijatá v prvých dvoch rokoch volebného obdobia. Ako prioritu pre rok 2016 v tejto oblasti si ministerstvo stanovilo prijatie tzv. protischránkového zákona s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2017, predloženie návrhu do medzirezortného pripomienkového konania plánuje na konci júna, resp. začiatkom júla 2016.

Ako prioritu pre rok 2016 v oblasti spravodlivosti a justície si ministerstvo stanovilo pripraviť zásadnú zmenu exekučných pravidiel, novú právnu úpravu oddlženia fyzických osôb a novú právnu úpravu platobných rozkazov, využiť elektronizáciu súdov na vytvorenie špecializovaných pracovísk na rozhodovanie v týchto agendách. Ciele tohto balíka zmien s predpokladanou účinnosťou od začiatku roku 2017 sú viaceré:

  • poskytnúť právne nástroje na  riešenie životnej situácie ľuďom, ktorí nie sú schopní splácať svoje dlhy a vytvoriť tak priestor pre riešenie ich sociálnej situácie, vrátane problému ich zamestnávania;
  • poskytnúť účinný a rýchly právny nástroj na získanie právneho titulu a účinnej exekúcie pre malých a stredných podnikateľov;
  • uvoľniť kapacitu všeobecných súdov od množstva exekučných konaní a vytvoriť tak priestor na efektívnejšie vybavovanie hlavných súdnych agend.

Úlohy ministerstva v oblasti spravodlivosti a justície sú legislatívnej aj nelegislatívnej povahy, pričom pre úspešnosť opatrení vyžadujúcich si zmenu legislatívy je potrebná aj materiálna a finančná podpora. 

„Teším sa, že téma právneho štátu je priorita tejto vlády a MS SR je pripravené urobiť maximum, aby o 4 roky boli konania na súdoch rýchlejšie a dôveryhodnosť justície bola vyššia“, uviedla ministerka spravodlivosti L. Žitňanská.  

Zdielať: