Moja dedina

Moja dedina

Cieľ programu

Tvorba námetov, vytváranie prostredia a dobrých príkladov pre slovenský vidiek. Cieľom je, aby obce vyťažili maximum zo svojich daností, skúseností a zo šikovnosti svojich obyvateľov.

Takýto program môže pomáhať znižovať nezamestnanosť, môže byť zdrojom zlepšovania životných podmienok občanov jednotlivých obcí, môže upevniť citové puto obyvateľov k svojej obci a môže zastaviť odliv ekonomicky aktívneho obyvateľstva a mládeže z vidieka.

Čo tvorí základ programu?

Združenie domácich pestovateľov, podnikateľov, hospodárov, šikovných ľudí v jednotlivých obciach, ktoré by mohlo fungovať aj ako miestne združenie v obci. V pozadí tohto združenia stojí akcieschopný starosta a miestne zastupiteľstvo.

Ide o vytvorenie kolobehu činností, produktov a užívateľov produktov v obci a jej blízkom okolí. Máme na mysli tradičnú chrbtovú kosť zdravej vidieckej ekonomiky, ktorú tvorili remeslá, záhradkárstvo, vinárstvo a ovocinárstvo, malé poľnohospodárstvo, chov zvierat a drobné miestne služby.

Domácu kvalitu v hypermarketoch nekúpite. Remeslo má (stále) zlaté dno. Dobre fungujúca a príjemne pôsobiaca obec je dôvodom hrdosti jej občana.

Ako na to?

 • Na základe metodických opatrení a ustanovení „zákona o predaji z dvora“ je možné vypracovať projekt, ktorý umožní všetkým malovýrobcom v obci či v malom meste predávať cez jeden identifikačný znak - logo - výrobky, ktoré sa v danej dedine vyprodukovali podľa možnosti domácimi obyvateľmi a podľa možnosti z domácich surovín.
 • Predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb navrhujeme riešiť založením obecného podniku alebo občianskeho združenia (samotný názov by prezentoval zmýšľané logo).
 • Založením chránenej dielne sa v konkrétnej obci nielen vytvoria podmienky na výrobu určitých produktov a poskytovanie určitých služieb, ale v prvom rade sa do komunitnej činnosti zapoja zdravotne postihnutí ľudia z obce, čím sa im umožní rozvíjať sociálne siete a poskytne sa im pocit užitočnosti pre svoju obec.

Kde začať - čo využiť?

 • Vlastní obec ornú pôdu? Je čas začať ju využívať a pestovať na nej plodiny. Využiť pôdu v prospech projektu.
 • Sú v miestnych záhradách a vetrolamoch ovocné stromy, ktoré rodia viac, ako rodina spotrebuje? Toto ovocie sa dá zavariť, miestna kuchyňa MŠ, ZŠ, resp. vývarovňa pre dôchodcov, sa zaváraninám alebo čerstvému ovociu určite potešia.
 • Ešte stále zostane veľa ovocia navyše? Je čas zriadiť malú obecnú pálenicu. Na deň obce, deň dôchodcov ako keby ste našli.
 • Produkuje miestna kuchyňa veľa odpadu? Produkujú obyvatelia veľa kuchynského odpadu? Čo tak začať chovať niekoľko ošípaných? Vytvorí sa pracovné miesto, mäso spotrebuje miestna kuchyňa a kúpia ho aj obyvatelia obce, lebo nie je plné antibiotík ako v supermarketoch.
 • Produkujú domácnosti veľa biologického odpadu (konáre, iný drevený odpad, papier, textil...)? Zbierajte ho a selektujte. Stačí menšia drvička a lis a môže sa začať s výrobou peliet a kociek pre dôchodcov a sociálne slabších obyvateľov.
 • Možností je neúrekom, vždy závisí od konkrétnych podmienok obce a jej obyvateľov.

Modelový príklad

Štatistika aktívnych účastníkov

Zoberme si obec s 20 %-nou nezamestnanosťou, v ktorej je 1000 obyvateľov a napr. 10 pestovateľov zeleniny, 1 kováč, 1 pekár, 1 cukrárka, 1 kaderník, pneuservis, pizzéria a 5 šikovných kuchárok. Okrem toho 10 aktívnych dôchodcov a 5 – 6 aktívnych mladých ľudí, jedna materská škôlka, základná a škola.

Marketing v modelovej obci

Pod vedením starostu a zastupiteľstva sa založí združenie (OZ, miestny podnik, konzorcium...) „Moja dedina“. Vytvorí sa logo – základný identifikačný znak –„Moja dedina“. Všetci výrobcovia (členovia konzorcia) budú môcť za istú sumu a po splnení kvalitatívnych ukazovateľov použiť toto logo na svojich výrobkoch na označenie vlastnej prevádzky s tým, že za kvalitu ručia vlastným menom. Vyzbieraná suma sa môže využiť na výrobu obalov, tašiek, nálepiek s uvedeným logom, ktoré sa dostanú do obehu v obci. Tričká s uvedeným logom by mohli byť využívané deťmi v miestnej MŠ a ZŠ a športovcami miestnych klubov. Logo by sa stalo centrálnym logom pri usporadúvaní obecných dní a iných kultúrnych akcií.

Podpora funkčnosti trhu

 • Obec stimuluje využívanie vlastných produktov – potraviny na spoločenské akcie, zasadnutia OcZ a pod., nakupuje od miestneho pekára, cukrárky a pod. Obecné služobné auto opravuje v miestnom servise, pneumatiky vymieňa miestny pneuservis atď.
 • Škola a škôlka zamestnávajú podľa možnosti miestne učiteľky, upratovačky, kuchárky, kupujú od miestnych pestovateľov a pod.
 • Miestnemu podnikateľovi vo firme varí miestna kuchárka a miestny dôchodca stráži budovu, prechod pred školou atď., dámy využívajú miestne kaderníctvo.
 • Vyšším stupňom sa stáva karta „Moja dedina“, ktorá miestnym obyvateľom umožňuje zvýhodnený prístup k produktom a službám.
Prístup musí byť proaktívny. Urobiť všetko pre to, vrátane legislatívnych zmien, aby sa to mohlo uskutočniť v domácich podmienkach, z domácich surovín a polotovarov za pomoci domácej pracovnej sily!

Ekonomické výhody

 • Kultúra predaja prináša ďalšie peniaze a ďalších potenciálnych záujemcov o značku – silnie združenie, silnejú jeho zložky, zamestnávajú viac ľudí.
 • Združenie má spoločný marketing, právne služby, ekonomické služby.
 • Ekonomika založená na patriotizme zabezpečí možnosti domácemu obyvateľstvu a tým i silnejšie puto ľudí k svojmu regiónu.
 • Silnejúce súčasti združenia môžu zamestnávať viac ľudí (primárne z obce).

Marketingové výhody

 • Posúva sa úroveň predaja.
 • Obec sa dostáva do povedomia širšieho okolia.
 • Zvyšuje sa súťaživosť medzi obcami, medzi výrobcami v obci a zvyšuje sa dopyt po týchto domácich produktoch.
 • Kvalita jedného produktu potiahne druhý.

Sociálne výhody

 • Zvyšuje sa zodpovednosť za predávaný tovar.
 • Posilňuje sa pocit lokálpatriotizmu a hrdosti na svoju obec.
 • Obyvatelia obce sa zamerajú na kúpu vlastných produktov, na využívanie služieb v obci, na ich možné rozšírenie.
 • Projekt môže zapojiť členov miestnych komunít z etnických či národnostných menšín, ktorí sú šikovní v určitých pre nich špecifických činnostiach (kováčstvo, rezbárstvo, kameno-sochárstvo, košikárstvo atď.).

Működik