Most-Híd chce zmeniť financovanie centier voľného času

Novelou zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve chce Most-Híd jednoznačne špecifikovať tok finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času (CVČ) a zabezpečiť adresnosť ich poskytovania na účel na ktorý boli pridelené. Na dnešnej tlačovej besede o tom informoval predseda Mostu-Híd, Béla Bugár a poslaneci NR SR Andrej Hrnčiar a Arpád Érsek.
Na základe platnej legislatívy sú v súčasnosti obci prideľované len finančné prostriedky na deti 5-15 ročné, s trvalým pobytom na území danej obce. Každá obec má právo rozhodnúť ako bude záujmové vzdelávanie v centrách voľného času financovať. Môže rozhodnúť o pridelení financií aj  inej vekovej kategórii, problémom však je zväčša tá skutočnosť, že zo štátneho rozpočtu dostane finančné prostriedky iba na deti od 5 do 15 rokov veku. Obec môže taktiež prideliť prostriedky aj na CVČ, ktoré nemajú sídlo v jej obci, resp. môže rozhodnúť, že nepridelí prostriedky žiadnemu CVČ sídliacemu v inej obci. V dnešnej zložitej ekonomickej situácii nie sú obce ochotné financovať centrá voľného času a radšej zdroje využijú v inej oblasti.
Situácia by sa čiastočne vyriešila zmenou legislatívy tak, že každá obec by bola povinná poskytnúť získané podielové dane na CVČ, ak preukazne poskytujú výchovu pre jej obyvateľov 5-15 ročných.
Dôležitým zásahom do legislatívy je úprava zasielania finančných zdrojov centru voľného času na základe čestného prehlásenia zákonného zástupcu dieťaťa. Dnes obec rozhoduje, ktoré centrum voľného času bude podporovať. Nie je dôležitá činnosť centra, spokojnosť s činnosťou, výlučne vôľa poslancov obecného zastupiteľstva. V prípade, ak dáme možnosť zákonnému zástupcovi rozhodnúť sa, ktoré centrum voľného času získa od obce finančné zdroje, otvárame možnosť centrám voľného času správať sa ako subjekt „trhovej ekonomiky“. Bude závisieť na kvalite služieb poskytovaných centrom voľného času, aby vzbudili záujem maloletých detí a ich zákonných zástupcov a tým získali dostatočný objem finančných zdrojov na svoju činnosť. Svoju aktivitu budú smerovať na maloleté deti a nebudú musieť strácať čas a energiu na lobing a prosby u obcí, aby im uvoľnili finančné zdroje.

Zdielať: