Most-Híd nepovažuje vládny návrh školského zákona za dobrý

Érsek Árpád
Rozprava Árpáda Érseka, poslanca NR SR za stranu Most-Híd k vládnemu návrhu zákona o výchove a vzdelávaní

Myslíme si, že predkladateľ mal dostatok času, aby pripravil kvalitný zákon, ktorý bude riešiť závažné problémy v školstve, ktorý bude problémy riešiť systémovo a aj do budúcnosti.

Oceňujeme, že návrh zákona rieši otázku spájania viacerých ročníkov tried prvého stupňa základnej školy, aby sa zabránilo zániku škôl, kde nastal výraznejší pokles počtu žiakov. Tento problém sa vo výraznej miere dotýka malotriednych škôl ale je oveľa citlivejší pre  národnostné školy. Som ale toho názoru, že navrhované riešenie nie je systémové a je len krátkodobým riešením.

Perlou predkladaného návrhu je “právo veta“, ktoré návrh zákona dáva  zriaďovateľovi  školy pri  kandidátoch  na post riaditeľa školy  v rámci prvého návrhu rady školy.

 V osobitnej časti dôvodovej správy návrhu zákona sa uvádza „Návrhom sa upravuje doterajší mechanizmus predkladania návrhov rady školy na kandidáta na riaditeľa školy alebo školského zariadenia tak, že zriaďovateľ nie je povinný prvý návrh rady školy akceptovať s odôvodnením, ale vyhlási druhé výberové konanie. Výsledok druhého výberového konania je pre zriaďovateľa záväzný. Navrhovanou úpravou sa umožňuje zriaďovateľovi vstupovať do výberového konania.”

Pýtam sa načo je teda rada školy, zložená zo zástupcov rodičov, žiakov a pedagogických zamestnancov, keď zákon jej návrh, ktorý iste vzišiel z rozvážneho rozhodnutia nie jedného, ale viacerých jej členov,  priamo  zákonom dáva priestor na jeho negovanie. Pýtam sa prečo prvý návrh? Prečo napríklad nie druhý alebo tretí? Odpoviem si sám. Preto, lebo je to úplne jedno. Tak ako nie je dôležitý prvý návrh nie sú dôležité ani tie ostatné. Toto ale nie je podstata problému.

Svojim  návrhom rada školy navrhne kandidáta na riaditeľa školy. Tento však  nemusí hneď na prvý krát vyhovovať zriaďovateľovi školy. Jeho odmietnutím – právom na odmietnutie prvého návrhu, má zriaďovateľ čas a priestor presvedčiť niekoho, aby v druhom návrhu bol navrhnutý ten správny a vyhovujúci kandidát na post riaditeľa školy, pretože ten druhý návrh bude zo zákona záväzný. Takto by to mohol byť aj tretí, štvrtý a neviem koľký, len to už by asi okato zaváňalo manipuláciou a tvrdým okliešťovaním kompetencií rady školy. Alebo v rámci druhého kola výberového konania si riaditeľa školy určí sám zriaďovateľ.

Vážení predkladatelia, vážení kolegovia.

 Je úplne jedno, koľký návrh v poradí bude pre zriaďovateľa záväzný. Je to hrubé a neodôvodnené zasahovanie do kompetencií rady školy. Umožňuje zriaďovateľom dosadiť svojho preferovaného alebo vopred určeného toho správneho  kandidáta.

Nemenej zaujímavou je aj skutočnosť, že odmietnutie návrhu nie je zriaďovateľ povinný zdôvodniť. Akékoľvek  rozhodnutie, ktoré akákoľvek úradná  autorita vydá, obsahuje aj časť „Odôvodnenie“. V tomto prípade je zriaďovateľ školy nielenže  od takejto povinnosti priamo zo zákona oslobodený, ale  je dokonca  nabádaný, aby ani elementárnu slušnosť voči rade školy neuplatnil. Pretože akékoľvek odmietnutie aj v bežnom živote je slušné odôvodniť. Ja viem, že zákon odôvodnenie nezakazuje. Ale prečo by niekto odôvodňoval neodôvodniteľné, najmä keď nemusí.

Načo je právom rady školy navrhovať kandidáta na riaditeľa školy. Je potom jednoduchšie direktívne zákonom povedať, že riaditeľa školy určuje jej zriaďovateľ. Takýto model sme tu už mali pred rokom 1989 a potom od roku 1995 za vlády V. Mečiara.

Bolo by to ale čestnejšie, i keď asi ďaleko od demokratických princípov.

Bolo by tak jednoznačne povedané, že ten, kto školu zriadi ten si tam aj menuje svojho človeka, ktorý bude voči nemu lojálny, bude plniť jeho príkazy a pokyny. Bude teda bábkou v rukách tých, ktorí majú tú právomoc rozhodnúť, kto bude riaditeľom. Nepodstatnou sa tak stáva  otázka kvality riadenia škôl, ktorá bezprostredne ovplyvňuje kvalitu vzdelávania našich detí. Do tejto oblasti, kde ide o ich budúcnosť, politikárčenie rozhodne nepatrí, tak ako tam nemá miesto ani napĺňanie osobných ambícií.

Na základe vyššie uvedených skutočností  navrhujem podľa rokovacieho poriadku vrátiť návrh zákona predkladateľovi na dopracovanie.

Árpád Érsek, poslanec NR SR za stranu Most-Híd

Zdielať: