MOST-HÍD: Už sa nemusíte báť exekútora

Inštitút osobného bankrotu dáva druhú šancu tým, ktorí uviazli v dlhovej pasci. Podávame pomocnú ruku nemajetným ľuďom. Už sa nemôže stať, že po speňažení majetku dlžník skončí bez strechy nad hlavou.

Strana Most zdôraznila vo svojom volebnom programe a neskôr aj v programovom vyhlásení vlády, že považuje za dôležité skvalitniť inštitút bankrotu, reštrukturalizácie a exekúcie.

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii z dielne ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej výrazným spôsobom zmenila podmienky splácania dlhov u občanov, súkromných a fyzických osôb a živnostníkov, ktorí sa dostali do platobnej neschopnosti. Uľahčuje situáciu pre jednotlivcov a štát, je spravodlivá voči dlžníkovi a zároveň zvyšuje vymáhateľnosť pohľadávok. Veď každý má právo na spravodlivosť. Zákon, ktorý je účinný od apríla, zjednodušuje a urýchľuje postup, odstraňuje nezdravé vzťahy medzi dlžníkom a exekútorom, a čo je najdôležitejšie, zavádza inštitút osobného bankrotu.

Osobný bankrot poskytuje primeranejší a spravodlivejší postup. Existujú dva spôsoby, ako to urobiť. Bankrot a splátkový alebo platobný kalendár. Dlžník sa rozhodne, ktorý z nich si vyberie, ale obidva spravuje novovzniknutý exekučný súd v Banskej Bystrici.

Zákon tiež prísne upravuje činnosť exekútorov. Vyžaduje, aby boli pripravení z osobného, finančného aj technického hľadiska. Ich poplatky nesmú presiahnuť výšku dlžnej sumy.

Považovali sme za dôležité, aby zmeny a doplnenia zabránili zneužívaniu inštitúcie osobného bankrotu. Je tiež potrebné vedieť, že existujú dlhy, ktoré majú byť splatené aj podľa nového zákona. Napríklad výživné vyplácané maloletému dieťaťu, pohľadávky banky zabezpečené záložným právom, alebo uložené pokuty. V reštrukturalizačnom konaní musia byť uspokojení aj nezabezpečení veritelia v minimálnom rozsahu 50 percent svojej pohľadávky.

Od apríla je dostupnejšia možnosť nového začiatku. Táto forma riešenia dlhov bola doteraz iniciovaná 680 osobami. Ak ste sa dostali do ťažkej životnej situácie, obráťte sa na krajské Centrá právnej pomoci:

www.centrumpravnejpomoci.sk

 

Zdielať: