Most-Híd: Vzdelávacie centrá sú systémovým a efektívnym riešením pre menšinové školstvo

Občianska vízia strany Most-Híd za jednu z jej hlavných priorít určuje rozvoj menšinového školstva. Strana prichádza v tejto oblasti s ďalšími riešeniami, ktoré prezentovali členovia národnostného kabinetu.

"Strana už presadila konkrétne kroky v tejto oblasti, vrátane záchrany málotriednych škôl, vytvorenia silnejšej finančnej podpory pre sociálne slabších žiakov, ako aj prípravu rámcových učebných plánov. Teraz ponúkame do odbornej diskusie ďalšiu možnosť: vytvorenie školských centier,“ povedal Ábel Ravasz, podpredseda strany Most-Híd a zároveň splnomocnenec vlády pre rómske komunity.

Tím štátneho tajomníka Ministerstva školstva Petra Krajňáka vypracoval dokument v oblasti vzdelávania a výchovy, v ktorom hovoria o výhodách vzdelávacích centier. Ide o spojenie rôznych vzdelávacích inštitúcií do jedného zariadenia. Tento krok zabezpečuje jednotný manažment vzdelávacích procesov, efektívnejšie nakladanie s financiami, ako aj plynulý prechod cez vzdelávací systém. Centrá majú byť prínosom najmä pre deti, ktoré by chceli navštevovať školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín.

Návrh zriadenie vzdelávacích centier vychádza z výsledkov prieskumu, v ktorom zmapovali mienku predstaviteľov materských, základných a stredných školy s vyučovacím jazykom maďarským v SR.

„Výsledky jednoznačne ukazujú, že v súčasnosti vo viacerých lokalitách chýbajú špecifické zariadenia, a to najmä škôlky, stredné odborné školy, alebo základné umelecké školy . Vytvorením vzdelávacích centier chceme pomôcť a eliminovať tie nedostatky, na ktoré respondenti poukázali. Výhody tohto riešenia poznáme aj z praxe. Ponúkajú komplexné riešenie nielen v oblasti školstva ale aj v oblasti rozvoja regiónov. Z dlhodobého hľadiska vidíme príležitosť v spojení rôznych typov škôl na základe konkrétnych potrieb danej obce a lokality“, konštatoval Peter Krajňák.

Pre podporu vzniku vzdelávacích centier strana Most-Híd pripravila metodický dokument, ktorý by mal ozrejmiť podmienky vytvorenia týchto inštitúcií. Strana naďalej pristupuje k problematike menšinového vzdelávania strategicky, zodpovedne a premyslene. Ponúka reálne, finančne efektívne a dlhodobo udržateľné riešenie. Ďalšími krokmi v oblasti by mali byť rokovania o čo najskoršom zavedení povinnej predškolskej dochádzky, ako aj rokovania o financovaní národnostných škôl.

 

Zdielať: