Most-Híd: Záleží nám na slovenských dôchodcoch!

Postavenie slovenských dôchodcov je jednou z priorít nášho programu Občianska vízia. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, v porovnaní s rokom 2001, narástol v roku 2013 počet 65-ročných a starších ľudí z 11,4 % na 13 %. Hlavným demografickým vývojovým trendom je teda starnutie obyvateľstva. Každoročne je na Slovensku vyplácaných vyše 1.300 000 dôchodkových dávok a toto vyplácanie má stúpajúcu tendenciu. Uvedomujeme si, že oblasť poskytovania dôchodkov je vážna téma, ktorú bude musieť nová vláda riešiť hneď od začiatku.

Náš program Občianska vízia kladie dôraz na nasledujúce opatrenia:

1. Pomáhať dôchodcom, ktorí potrebujú pomoc v domácnosti

Na území Slovenskej republiky sa poskytuje sociálna služba v troch formách: ako ambulantná sociálna služba, terénna  sociálna služba a pobytová sociálna služba. Práve terénna sociálna služba tvorí podľa dostupných informácií 47 % z celkovej štruktúry sociálnych služieb poskytovaných v SR. Vieme o mnohých prípadoch, keď naši dôchodcovia potrebujú pomoc v domácnosti (zabezpečenie nákupu, pomoc s vybavením korešpondencie s úradmi, vybavenie finančných záležitostí), niekedy na niekoľko hodín denne, ale buď z dôvodu nízkeho dôchodku, alebo legislatívnych obmedzení si túto pomoc nemôžu dovoliť. Nakoľko si vážime našich seniorov a chceme im zlepšiť ich situáciu, budeme navrhovať systémové zmeny, aby konkrétna pomoc v domácnosti bola dostupná každému dôchodcovi s čo najmenším dopadom na ich finančnú situáciu.

 2. Zlepšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre seniorov

Jedným zo základných návrhov je ten, aby zdravotníctvo malo svojho ombudsmana, na ktorého by ste sa mohli obrátiť v prípade, že vám nebola poskytnutá primeraná zdravotnícka pomoc, alebo si v oblasti zabezpečenia zdravotných služieb (napr. vybavenie liečebného pobytu, špeciálne vyšetrenie) neviete pomôcť. Systém chceme nastaviť tak, aby neodkladná zdravotná starostlivosť bola fyzicky dostupná v každom regióne maximálne do 60 minút od nahlásenia náhlej udalosti a v plnej výške uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Oproti krajinám OECD máme v súčasnosti na Slovensku vyšší priemer počtu nemocničných lôžok, ale chýbajú nám sociálne lôžka na zabezpečenie starostlivosti o chronických a dlhodobo chorých pacientov. To chce strana Most-Híd zmeniť.

3. Zabezpečiť liečebné pobyty

Každá práca, ktorú seniori vykonávali v rámci trvalého pracovného pomeru, zanechala stopu na ich zdraví a v mnohých prípadoch ide o trvalé následky. Viaceré pracovné oblasti (stavebníctvo, práca v lese, hutnícky priemysel a pod.) spôsobili dnes už dôchodcom také problémy, ktoré nie je možné odstrániť liečbou. Preto je našou povinnosťou aspoň zmierniť následky ich aktívnej práce. Budeme sa usilovať, aby sa v  spolupráci s ministerstvom práce a sociálnych vecí sa rozšírila možnosť finančne zvýhodnených rekondično-liečebných pobytov pre seniorov, najmä pre tých, ktorí trpia trvalými následkami a doposiaľ im nebolo umožnené využiť ponuku slovenských liečebných kúpeľov.   

Zdielať: