Návrhy strany Most-Híd sú v druhom čítaní

Parlament dnes posunul návrhy Gábora Gála, Eleméra Jakaba, Tibora Baštrnáka a Pétera Vörösa do druhého čítania

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky podporili Návrh na zmenu zákona č. 162/2015 o Správnom súdnom poriadku a návrh na zmenu zákona č. 160/2015 o Civilnom sporovom poriadku, ktorý podali poslanci Gábor Gál, Elemér Jakab, Péter Vörös a Tibor Bastrnák (Most-Híd). Obidva právne normy vznikli na ministerstve spravodlivosti počas predchádzajúceho volebného obdobia a nadobudli účinnosť dňom 1. júla 2016. Nové kódexy upravujú postup súdu, strán sporu a osôb zúčastnených na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov. Kým predošlý zákon, Občiansky súdny poriadok 99/1963, ktorý bol platný do 30. júna, účastníkom konania zabezpečoval právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v jazyku, ktorému rozumejú a trovy spojené s prekladom a tlmočením hradil štát, podľa novej legislatívy tieto trovy hradia samotní účastníci, ktorí pred súdom konajú v inom ako štátnom jazyku.

Ako to uviedol predseda parlamentného klubu strany Most-Híd, skupina poslancov strany pri vypracovaní návrhov vychádzala z medzinárodných dohovorov, predovšetkým z Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Navrhovatelia v dôvodovej správe aj v rozprave k obidvom návrhom upozorňovali na záväzky Slovenskej republiky, ktoré sa vzťahujú aj na oblasť súdnictva. Prijatá legislatívna úprava v súlade s obsahom ratifikovaného dokumentu zabezpečí, aby preklad podaní a dôkazov v regionálnom alebo menšinovom jazyku v správnom súdnom konaní a civilnom súdnom konaní zabezpečoval súd a trovy prekladu a tlmočenia hradil štát.

„Príslušníkom národnostných menšín ponúkame ďalšie zákonné práva, ktoré bolo možné presadiť len z pozície člena vládnej koalície“ - zdôraznil Gál.

Návrh sa vzťahuje na používanie jazykov, ktoré Slovenská republika pri ratifikácii Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov označila ako regionálne alebo menšinové jazyky: na jazyk bulharský, poľský, český, maďarský, chorvátsky, nemecký, rómsky, ukrajinský a rusínsky.

 

 

Zdielať: