Most-Híd: Musíme urobiť všetko pre rozvoj rusínskeho školstva

Podľa odborníka strany Most-Híd a poslanca za Prešovský kraj, Petra Krajňáka, kľúčom k budúcnosti a k zachovaniu rusínskej menšiny na Slovensku sú rusínske národnostné školy

Existujúci školský systém nevie dostatočne zabezpečiť efektívne fungovanie základných a stredných škôl, ktorých absolventi pochádzajú z prostredia menej početných národnostných menšín. Pritom by mali mať zabezpečené vyučovanie v materinskom jazyku počas celej doby povinnej školskej dochádzky. 

„Prístup k vzdelaniu v materinskom jazyku je základným právom každého občana Slovenskej republiky a je úlohou rezortu školstva vytvoriť podmienky pre napĺňanie tohto práva v jednotlivých regiónoch Slovenska. Veľmi hlasno a zreteľne o tomto probléme hovoria zástupcovia maďarskej, rómskej a rusínskej národnostnej menšiny , ale aj zástupcovia Čechov a Poliakov žijúcich na Slovensku,“  tvrdí Krajňák. 

„Je nutná zmena Štátnych vzdelávacích programov, ktoré by ponúkli alternatívne osvojenie jazykových a kultúrnych kompetencií svojho národného spoločenstva v rámci školského systému SR na školách s vyučovacím jazykom slovenským. Pre niektoré oblasti je potrebné zaviesť do ponuky vybraných škôl aj bezplatné jazykové kurzy, ktoré by poskytovali doplnenie jazykových kompetencií pre deti navštevujúce školy s vyučovacím jazykom slovenským, ale ich zákonní zástupcovia si želajú vzdelanie v rusínskom jazyku, ktorým doma bežne komunikujú,“  dodáva Peter Krajňák, poslanec PSK, ktorý je aj príslušníkom rusínskej menšiny na Slovensku.

Zdielať: