Most-Híd: Nový rámcový učebný plán diskriminuje národnostné školy

Podľa odborníčky na školstvo za Most-Híd, Márie Prékop je neprijateľný rozdiel počtu vyučovacích hodín materinského jazyka medzi slovenskými a národnostnými školami, ktorý stanovili na základe nového rámcového učebného plánu.

Podľa súčasného štátneho pedagogického plánu, ktorý vydal Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), sa o zameraní predmetu maďarský jazyk a literatúra píše:

„Na základe uvedenej funkcie materinského jazyka zastávame názor, že sa má uplatniť princíp rovnakého postavenia materinských jazykov, čiže pomerne vysoká hodinová dotácia vyučovacích predmetov z materinského jazyka. Aj preto je potrebné zosúladiť týždennú hodinovú dotáciu materinských jazykov v učebných plánoch na školách s vyučovacím jazykom slovenským i na školách s vyučovacím jazykom maďarským. Na základe uvedených argumentov je potrebné stanoviť týždennú hodinovú dotáciu maďarského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch ZŠ  a SŠ s VJM v rozsahu hodinovej dotácie slovenského jazyka a literatúry na školách  s vyučovacím jazykom slovenským. “

„Napriek vyhláseniu ŠPÚ je realita trochu iná. Podľa súčasného učebného plánu máme 21 vyučovacích hodín na prvom stupni a 23 vyučovacích hodín na druhom stupni v materinskom jazyku. Na školách s vyučovacím jazykom slovenským je situácia zase iná. Oni majú 26 vyučovacích hodín na prvom stupni štúdia a 23 vyučovacích hodín na druhom stupni štúdia. Čiže študenti menšinových škôl sú na prvom stupni – tam kde si deti osvojujú písanie a čítanie – znevýhodnení,” zdôraznila Mária Prékop a pokračovala: „Nový učebný plán len ďalej stupňuje diskrimináciu. Na školách s vyučovacím jazykom slovenským sa počet vyučovacích hodín na prvom stupni zvýšil z 26 na 31, a na druhom stupni z 23 na 24. Na národnostných školách počet vyučovacích hodín v materinskom jazyku zostal nezmenený.”

„V posledných rokoch sa veľakrát stretávame s kritikou, že naše deti čoraz horšie ovládajú materinský jazyk. Bez rozdielu či je to maďarčina, slovenčina, ukrajinčina, alebo rusínčina. A ministerstvo rieši túto situáciu takým spôsobom, že postaví študentov národnostných škôl do nevýhody,” uzavrela odborníčka na školstvo za Most-Híd.

Zdielať: