Peter Krajňák: 100 dní vo funkcii štátneho tajomníka ministerstva školstva

Prvých 100 dní vo funkcii štátneho tajomníka na ministerstve školstva bolo náročných z hľadiska toho, že hneď od úvodu bol na ministerstvo vyvíjaný silný mediálny a spoločenský tlak, ktorý sa sformoval ešte pred parlamentnými voľbami. Na začiatku stál jasný cieľ, zlepšiť školské prostredie a v čo najväčšej možnej miere prispieť ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania na Slovensku. K naplneniu tohto cieľa smerovali predovšetkým tri úlohy.

Prvá bola viesť dialóg s učiteľskou obcou a aspoň čiastočne uspokojiť ich mzdové požiadavky. Druhá bola z hľadiska národnostného školstva prioritná. Išlo o záchranu málotriednych škôl. Tretia úloha súvisela s obnovením činnosti samostatnej organizačnej zložky ministerstva zameriavajúcou sa na podporou národnostného školstva.

Všetky tri úlohy sa podarilo naplniť. Platy učiteľov sa podarilo zvýšiť o 6% od 1. septembra 2016 s tým, že následne ďalšie zvyšovanie platov bude nasledovať v rokoch 2018, 2019 a 2020 s účinnosťou vždy k 1. januáru. Ide teda celkovo o plán pravidelného a garantovaného zvýšenia platov učiteľov, čo v konečnom dôsledku prinesie učiteľom na konci tohto volebného obdobia o 150 až 200 eur v peňaženke viac. Od 1. septembra 2016 hrozil neplnoorganizovaným „málotriednym“ školám zánik vzhľadom na ustanovenie zákonného limitu najnižších počtov žiakov v triedach základnej školy s ročníkmi 1 až 4. Tomuto zániku sa podarilo predísť novelou školského zákona. Aby sa národnostné školstvo mohlo stabilizovať a rozvíjať, vytvoril sa na ministerstve školstva nový odbor, ktorý sa bude primárne venovať otázkam výchovy a vzdelávania národnostných menšín.

Prvých 100 dní v úrade znamenalo tiež veľa nových výziev. Za toto obdobie Sekcia regionálneho školstva stihla administratíve pripraviť nové štátne vzdelávacie programy, pokračuje nákup a zásobovanie škôl novými učebnicami, prebehlo zaradenie a vyradenie mnohých škôl zo siete škôl, poskytli sa finančné prostriedky formou dotácie na rôzne projekty, absolvovalo množstvo sedení a stretnutí, ktoré so sebou priniesli pozitívne pocity z toho, že na Slovensku je veľa odborníkov na oblasť školstva, ktorých je potrebné si vypočuť a inšpirovať sa ich návrhmi.

V rámci dlhodobých projektov sme začali pripravovať kroky a naďalej sa budeme sústreďovať na zlepšenie postavenia žiakov z chudobných rómskych komunít, okrem iného aj na zlepšenie diagnostiky týchto žiakov. Spolupráca so splnomocnencom vlády pre rómske komunity Ábelom Ravaszom bude v tomto smere kľúčová. Rád by som aktívne vstúpil do vylepšenia modelu financovania škôl (otázka originálnych kompetencií), potreby vybudovania nových objektov škôl na „holej lúke“ kde je v súčasnosti dvojzmenná prevádzka, musíme sa tiež popasovať s otázkou finančnej gramotnosti a jej efektívnejšieho zavedenia do školského systému, veľkou prioritou je spustenie Rezortného informačného systému, ktorý by nám pomohol pri nastavovaní optimálneho modelu financovania školstva. Súčasný systém zaradzovania škôl a školských zariadení do siete nepovažujem za optimálny. V konečnom dôsledku je potrebné, ako jedno z množstva ďalších opatrení, pristúpiť k postupnému zvyšovaniu platov učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Súhlasím s argumentom, že vybrané platové tarify pod úrovňou minimálnej mzdy nie sú v poriadku. A samozrejme národnostné školstvo, na ktoré sme pozabudli, musíme začať viac podporovať.

Práce bolo, je a bude stále dosť a to hlavne v tak náročnom rezorte, ako je ministerstvo školstva. Už prvých 100 dní však ukázalo, že tvrdou a poctivou prácou sa dá dosiahnuť dobrý výsledok. Čaká nás v najbližšom období veľa práce, ale  som presvedčený, že pozitívne výsledky sa dostavia...

Zdielať: