Ábel Ravasz: Mojich prvých 100 dní vo funkcii splnomocnenca pre rómske komunity

Počas prvých 100 dní vo funkcii splnomocnenca som sa snažil identifikovať slabé stránky Úradu. Snažil som sa ich napraviť nielen auditom činností jednotlivých odborov a personálnymi zmenami, ale aj zosilnením regionálnych kancelárií. Práve tu vidím veľa priestoru pre zlepšenie, keďže tieto kancelárie umožňujú bezprostrednú komunikáciu s regiónmi a sú teda kľúčovou súčasťou mojej práce.

Ako ďalší nedostatok som identifikoval slabú až neexistujúcu komunikáciu medzi Úradom a občanmi. Z tohto zároveň vyplynuli aj ďalšie problémy, ako napríklad nedostatočná informovanosť obcí ohľadom projektu Take Away. Počas tohto obdobia prebieha aj znovu vytvorenie analytického odboru, ktorého úspešné a efektívne fungovanie bude zabezpečené dostatočným a kvalitným personálnym obsadením. Priority tohto odboru sú vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie, zdravie, nediskriminácia a finančné začlenenie.

Medzi priority patrí taktiež zosilnenie a skvalitnenie vzťahov s jednotlivými ministerstvami a sprostredkovateľským orgánom. Ako splnomocnenec budem aktívne udržiavať a rozvíjať tieto vzťahy aj mojou prítomnosťou na rokovaniach a stretnutiach. Chcel by som, aby Úrad bol chápaný ako dôležitý uzol v sieti.

Vyššie spomínaný národný program Take Away sme rozdelili tak, aby realizácia projektov prebehla čo najhladšie a najrýchlejšie. Keďže je rok 2016 aj rokom predsedníctva Slovenskej republiky v EÚ, naše aktivity sústredíme aj na túto kľúčovú udalosť. Začali sme s prípravou konferencie, ktorá sa uskutoční v októbri. Pripravujeme zároveň aj iné aktivity, napríklad v oblasti vzdelávania v rómskom jazyku a sieťovaní mladých Rómov a organizácií. V spojení so Stratégiou 2020 znovu zvoláme riadiacu skupinu pre revíziu. Spolupracujeme so Splnomocnencom pre podporu najmenej rozvinutých okresov na akčných plánoch, ktorých cieľom je znížiť vysokú úroveň nezamestnanosti.

Dlhodobým cieľom v oblasti vzdelávania je zvýšenie počtu rómskych detí v materských školách, zníženie ich počtu v špeciálnych školách a boj proti segregácii. Kľúčovým elementom bude nový systém vstupnej diagnostiky, na ktorom spolupracujeme s Ministerstvom školstva.

Nesmieme podceniť ani oblasť zamestnanosti. Zamerať sa chceme hlavne na zvýšenie vzdelanosti, pružnosti a mobility pracovnej sily, ale aj na lepšie nastavenie systému sociálnych dávok. Je potrebné klásť dôraz aj na životné podmienky, ktoré bude možné zlepšiť napríklad vysporiadaním pozemkov a vybudovaním infraštruktúry v osadách. Momentálne spolupracujem s Ministerstvom pôdohospodárstva na novelizácii stavebného zákona. Počas prvých 100 dní sme sa podieľali na novelizácii zákona o osobnom bankrote a o pôžičkách.

Nezanedbateľnou súčasťou zlepšenia života rómskych komunít je aj vylepšenie verejnej mienky. Pod to spadá riešenie otázok rómskej kultúry a jazyka, ale aj vrátenie pocitu bezpečia občanov a stlmenie krajnej pravice v regiónoch. Rokujeme s jednotlivými ministerstvami na znovuvytvorení rómskych občianskych hliadok, ktoré by mohli taktiež prispieť k skvalitneniu spolunažívania.

Rómska integrácia je horizontálna priorita a Úrad má v prvom rade koordinovať a zladiť činnosť celého spektra aktérov.  Rýchle riešenia neexistujú, mohutné intervencie nefungujú a preto si myslím, že úspešnosť Úradu sa dá odmerať len úspechmi štátu.

Viac informácii o mojej práci nájdete na webovej stránke Úradu splnomocnenca>>> pre rómske komunity a na mojej oficiálnej facebookovej stránke>>>.

Zdielať: