Vláda schválila akčný plán pre menšiny

Na dnešnom rokovaní schválila vláda SR Akčný plán ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívny, prehľadný a spoľahlivý systém ochrany a podpory práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám vrátane posilnenia jeho inštitucionálneho zabezpečenia. Podľa slov Lászlóa Bukovszkého, splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, je schválenie akčného plánu dobrou správou pre národnostné menšiny, keďže ide o prvý materiál, ktorý tak koncepčne, ako aj na úrovní konkrétnych opatrení, vytvára priestor pre prierezovú a širokospektrálnu implementáciu vládnej politiky vo vzťahu k národnostným menšinám.

Akčný plán vznikol  v súlade s uznesením vlády SR, ktorým bol schválený návrh Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike a ktorým vláda uložila vypracovať  v medziach svojich kompetencií akčné plány pre tie zraniteľné a marginalizované skupiny a jednotlivcov, pre ktoré doposiaľ nie sú zabezpečené legislatívne rámce, inštitucionálne rámce, samostatné stratégie a rámce aplikačnej praxe. Vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky určil ako gestora tejto úlohy Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny. Úrad splnomocnenca v spolupráci s Výborom pre národnostné menšiny a etnické skupiny participatívnym spôsobom za účasti zástupcov národnostných menšín vypracoval Návrh Akčného plánu ochrany práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020.

Návrh Akčného plánu schválil Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ako aj Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorá predmetný návrh odporučila vláde na jeho schválenie. Akčný plán stanovuje sedem operačných cieľov zameraných predovšetkým na zabezpečenie komplexného prístupu k tvorbe právnych predpisov týkajúcich sa práv a postavenia národnostných menšín a etnických skupín; zlepšenie systému podpory kultúry národnostných menšín a etnických skupín; účinnejšie zohľadnenie špecifík výchovno-vzdelávacích potrieb osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám; zlepšenie podmienok používania jazykov národnostných menšín a etnických skupín v praxi; zlepšenie informovanosti verejnosti o národnostných menšinách a etnických skupinách prostredníctvom médií; zlepšenie mechanizmov participácie osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na rozhodovaní o veciach, ktoré sa ich týkajú, a zvýšenie poznatkovej bázy slúžiacej k lepšej identifikácii cieľových skupín – národnostných menšín a etnických skupín a ich potrieb prostredníctvom štatistického zisťovania a výskumu. Operačné ciele sú rozpracované na úroveň konkrétnych opatrení a aktivít so stanovením časových rámcov, zodpovedných rezortov, ako aj spolupracujúcich subjektov.

 

Zdielať: