Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny navštívil severovýchodné Slovensko

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny v piatok 28. októbra 2016 uskutočnil z vlastnej iniciatívy pracovnú návštevu niekoľkých obcí na severovýchode Slovenska s cieľom monitorovať aplikačnú prax zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

V rámci tejto návštevy navštívil obec Ubľa a mesto Medzilaborce, kde žijú príslušníci rusínskej národnostnej menšiny. Na základe zistení a rozhovorov s kompetentnými osobami dospel k záveru, že v zásade sa problémy nevyskytujú. To sa týka najmä používania rusínskeho jazyka v ústnej komunikácii v rámci úradného styku, rovnako tak aj dvojjazyčného označovania obcí, budov a podobne. Rezervy sú predovšetkým v písomnom styku, čo často súvisí so skutočnosťou, že písanú podobu rusínskeho jazyka v azbuke nepozná najmä mladšia generácia. Splnomocnenec vlády vo vzájomnej diskusii podčiarkol potrebu proaktívneho prístupu k používaniu jazyka národnostných menšín na úrovni obcí a vyzval zainteresovaných k plneniu zákonných povinností v tejto oblasti.

Zdielať: