25. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

V priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky sa v piatok 9. decembra 2016 o 14.00 uskutočnilo 25. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

László Bukovszky, splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny v rámci programu zasadnutia predložil rade Hodnotiacu správu o podpore kultúr národnostných menšín za rok 2015, Správu o stave národnostného školstva za rok 2015 a Správu o používaní jazykov národnostných menšín za rok 2015, ktoré Rada vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť schválila uznesením č. 165.

V rámci 25. zasadnutia rada svojimi uzneseniami odporučila vláde Slovenskej republiky schváliť predložený materiál „Priebežný stav plnenia odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v rámci 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia predkladaný v polovici hodnotiaceho cyklu“, Správu o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike ako aj Správu o priebehu a výsledkoch štvrtého kola monitorovania úrovne implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike.

Zdielať: