Prevencia prejavov extrémizmu a výchova k demokratickému občianstvu na školách

Pracovné stretnutie expertov na tému prevencie extrémizmu inicioval štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák. Viac ako 20 odborníkov zo školstva, politiky, kultúrneho života, historikov i predstaviteľov občianskych združení a mimovládneho sektora včera diskutovalo o tom, prečo prejavy extrémizmu silnejú, čo je ich príčinou a ako sa im dá zabrániť. Viacerí sa zhodli na tom, že jednou z príčin je aj neznalosť dejín. Žiaci nepoznajú našu históriu, najmä moderné dejiny.

„Na to, aby sme eliminovali takéto prejavy, je potrebné aj u mládeže budovať  prirodzené vlastenectvo,“ konštatoval minister školstva Peter Plavčan a dodal, že je veľmi podstatné ukázať spôsob, ako vychovávať deti v boji proti extrémizmu nielen v škole, ale aj mimo školy.

Dôležitosť pracovného stretnutia zdôraznil aj štátny tajomník Peter Krajňák: „Ide o vážnu tému, nemožno zatvárať oči pred tým, čo sa deje“. Experti na tému extrémizmu poukázali na to, že žiakom a študentom chýba kritické myslenie, nevidia historické súvislosti a ide aj o problém hodnotovej orientácie. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk v tejto súvislosti pripomenul, že treba posilniť aj výchovu k ľudským právam. Eva Frišová, riaditeľka RP MPC BA, konštatovala, že máme málo kvalitných učiteľov občianskej náuky a treba prehĺbiť možnosti vzdelávania pre pedagogických pracovníkov.  Účastníci sa zhodli na tom, že je potrebné  vypracovať metodické materiály zamerané na prevenciu extrémizmu, antisemitizmu, xenofóbie a ostatných foriem intolerancie, ktoré budú vychádzať z poznatkov humanistickej psychológie, modernej sociálnej psychológie a modernej psychológie osobnosti. Experti budú v diskusii pokračovať, navrhované opatrenia  prekonzultujú a zhodnotia na ďalšom pracovnom stretnutí.

Galéria: 
Zdielať: