Obete trestných činov sú bližšie k vyššej miere ochrany

Bratislava, 6. september 2017 – Parlament dnes do druhého čítania posunul návrh zákona o obetiach trestných činov predložený podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti Luciou Žitňanskou. Cieľom úpravy je zvýšiť mieru ochrany obetí trestných činov. Po zmenách v osobnom bankrote, ktoré umožnili ľuďom ľahšie sa vymaniť z dlhovej pasce, ide o ďalšiu úpravu zameranú na pomoc a podporu osobám v ťažkej životnej situácii.

„Návrh tohto zákona predkladám s cieľom zlepšovať prístup k spravodlivosti pre snáď najzraniteľnejšiu skupinu ľudí, ktorou sú bezpochyby obete trestných činov. Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí garantovať štát a verím, že schválením predloženého návrhu zákona úroveň tejto ochrany podstatne zvýšime. Návrh zákona o obetiach trestných činov komplexne rieši práva obetí trestných činov a zároveň dáva túto dôležitú a citlivú tému, ktorá je dnes roztrúsená vo viacerých právnych normách, takpovediac pod jednu strechu,“ povedala ministerka L. Žitňanská.

Schválením návrhu sa do právneho poriadku zavedie pojem „obeť“ a „obzvlášť zraniteľná obeť“, ktoré dnes absentujú. Návrh zároveň rieši otázku práv obetí trestných činov. V tejto časti upravuje najmä právo na informácie a rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé subjekty povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte. Dôraz pritom kladie najmä na to, aby boli tieto informácie poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Návrh zákona ďalej zavádza právo na poskytnutie odbornej pomoci, pričom rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou, ktorá patrí všetkým obetiam trestných činov a špecializovanou odbornou pomocou pre obzvlášť zraniteľné obete (ako napr. deti, zdravotne postihnutí,...). Medzi práva obetí trestných činov má v zmysle návrhu patriť aj právo na právnu a psychologickú pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou, či právo na finančné odškodnenie.

Práve problematike odškodňovania obetí násilných trestných činov sa týka ďalšia časť návrhu. Túto agendu ministerstvo spravodlivosti rieši už aj dnes. V návrhu však reagujeme na niektoré požiadavky z praxe. Chceme napríklad docieliť, že ak sa v trestnom konaní zisťuje výška škody, súd bude musieť v tomto konaní rovno rozhodnúť aj o nároku na náhradu škody a neodkazovať už v tejto veci na civilné konanie.  

Zákon rieši aj podporu subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Takýto subjekt bude môcť požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu, čím chceme zaručiť vyššiu kvalitu pri poskytovaní pomoci obetiam. Podmienky dodržiavania jej poskytnutia budú podliehať kontrole. Akreditované subjekty budú môcť zároveň požiadať o finančnú dotáciu na zabezpečenie činnosti. Informácie o poskytnutej finančnej dotácii zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. Rovnako verejný bude novozavedený register akreditovaných subjektov.

Návrh zákona bol vypracovaný v širokej spolupráci so zástupcami ministerstva vnútra, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií, generálnej prokuratúry, Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, Ligy za ľudské práva a niektorými ďalším zainteresovanými subjektmi.

 

Nová právna úprava poskytujúca väčšiu mieru ochrany pre obete trestných činov by v zmysle návrhu mala byť účinná od 1. januára 2018. 

Zdielať: