Vyššia miera ochrany pre obete trestných činov

Bratislava, 12. október 2017 – Poslanci parlamentu dnes až 139 hlasmi schválili návrh zákona o obetiach trestných činov. Cieľom nového zákona, ktorý predložila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, je zlepšovať prístup k spravodlivosti pre jednu z najzraniteľnejších skupín ľudí, ktorou sú obete trestných činov.

„Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí garantovať štát a verím, že schválením predloženého návrhu zákona sa úroveň tejto ochrany podstatne zvýši. Na Slovensku budeme mať prvýkrát naozaj komplexnú právnu úpravu pre obete trestných činov. Nová úprava zahŕňa nie len odškodňovanie pri násilných trestných činoch, ale definuje aj práva obetí, či už právo na informácie, právnu pomoc, psychologické služby, právo na ochranu pred druhotnou viktimizáciou.  Všetky tieto služby musí štát pre obete zabezpečiť“, uviedla po schválení návrhu ministerka Lucia Žitňanská.

Zákon zavádza do právneho poriadku pojem „obeť“ a „obzvlášť zraniteľná obeť“, ktoré dnes absentujú. V oblasti práv obetí trestných činov upravuje právo na informácie a rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé subjekty povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte. Zákon kladie dôraz najmä na to, aby boli informácie poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Medzi ďalšie práva, ktoré zavádza, patrí právo na poskytnutie odbornej pomoci. Rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou, na ktorú majú nárok všetky obete trestných činov, a špecializovanou odbornou pomocou, ktorá je určená obzvlášť zraniteľným obetiam (deti, zdravotne postihnutí, a pod.). Medzi práva obetí trestných činov bude patriť aj právo na právnu a psychologickú pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou, či právo na finančné odškodnenie.

Odškodňovaniu obetí násilných trestných činov sa týka ďalšia časť zákona, ktorá zavádza viaceré zmeny a reaguje na požiadavky z praxe. Napríklad ak sa v trestnom konaní zisťuje výška škody, súd bude musieť v tomto konaní rovno rozhodnúť aj o nároku na náhradu škody a neodkazovať už v tejto veci na civilné konanie.  

Pomoc obetiam bude zabezpečovaná štátnymi orgánmi a prostredníctvom subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. Úprava je postavená na koncepte, že služby pre obete majú byť poskytované pod jednou strechou – od právneho cez psychologické poradenstvo až po ďalšie nevyhnutné intervencie. Subjekt poskytujúci pomoc obetiam bude môcť podľa novej právnej úpravy požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu. Cieľom tohto opatrenia je zaručiť vyššiu kvalitu pri poskytovaní pomoci obetiam. Podmienky dodržiavania jej poskytnutia budú podliehať kontrole. Akreditované subjekty budú môcť zároveň požiadať o finančnú dotáciu na zabezpečenie činnosti. Informácie o poskytnutej finančnej dotácii zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. Rovnako verejný bude novozavedený register akreditovaných subjektov.

Návrh zákona bol vypracovaný v širokej spolupráci so zástupcami ministerstva vnútra, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií, generálnej prokuratúry, Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, Ligy za ľudské práva a niektorými ďalším zainteresovanými subjektmi.

 

Nová právna úprava  nadobudne účinnosť od 1. januára 2018. 

Zdielať: