Vláda schválila dodatok k Štatútu splnomocnenca pre národnostné menšiny

Vláda SR na včerajšom rokovaní vlády schválila uznesením č. 489/2017 Dodatok č. 4 k Štatútu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny. Dôvodom predloženia predmetného návrhu bola predovšetkým potreba zosúladenia štatútu splnomocnenca s novým zákonom o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, keďže pôsobnosť Úradu vlády SR, ako aj úradu splnomocnenca v oblasti podpory kultúry národnostných menšín prechádza od 1. januára 2018 na Ministerstvo kultúry SR.

V rámci dodatku sa zároveň upravili respektíve aktualizovali niektoré ustanovenia. Zmenila sa napríklad periodicita vypracovania Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín, ktorá sa doposiaľ vypracúvala každoročne. Návrh, aby sa uvedená správa vypracúvala raz za dva roky zároveň korešponduje s periodicitou vypracúvania správy o stave používania jazykov menšín na území SR podľa zákona o používaní jazykov národnostných menšín. Takýmto riešením sa docieli, že v každom kalendárnom roku bude vypracovaná a na rokovanie vlády SR predložená jedna z uvedených správ.

Taktiež v súlade s prioritami vytýčenými v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2016 -2020 týkajúcimi sa záväzku zosúladiť prax s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín v súlade s celkovým rozsahom pôsobnosti a úloh splnomocnenca bol doplnený štatút splnomocnenca o nový odsek tykajúci sa používania jazykov národnostných menšín.

Zdielať: