Uznesenie Republikovej rady MOST-HÍD k zahraničnej a bezpečnostnej politike SR

Postoje strany MOST-HÍD k aktuálnej situácii v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky vychádzajú z Programového vyhlásenia vlády, ktoré hovorí, že „záujmom krajiny je jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenskej republiky“ a že „Za najbližších partnerov vláda považuje členské krajiny EÚ a spojencov v NATO“, ako aj z existujúcich spojeneckých záväzkov SR, a vo všeobecnosti, z nášho členstva v NATO a Európskej únii. Republiková rada MOST-HÍD sa v otázkach bezpečnostnej politiky uzniesla na týchto záveroch:

Bezpečnostná stratégia SR + Obranná stratégia SR

Bezpečnostnú a Obrannú stratégiu schválila Vláda SR 4. októbra 2017, čím sa oba dokumenty stali platnými a nahradili tým Stratégie z roku 2005. MOST-HÍD sa plne stotožňuje s obsahom Bezpečnostnej aj Obrannej stratégie – obe reagujú adekvátnym spôsobom na zmenené bezpečnostné prostredie (predovšetkým vo východnej Európe), garantujú európske a euroatlantické smerovanie Slovenska, a reagujú aj na nové typy hrozieb a výziev, ako napríklad kybernetická bezpečnosť, propaganda a informačná vojna.

Modernizácia Ozbrojených síl SR

MOST-HÍD podporuje modernizáciu Ozbrojených síl SR,  prezbrojenie zo sovietskej na modernú západnú techniku. Zabezpečí to nárast spôsobilosti Ozbrojených síl, posilní ich schopnosť reagovať na nové hrozby, a v neposlednom rade to napomôže k naplneniu našich spojeneckých záväzkov. Platí to aj pre prípad obrnených transportérov (8x8, 4x4). Parametre, resp. vhodnosť jednotlivých typov musia posúdiť odborníci, keďže je to vyslovene odborná otázka. MOST-HÍD podporuje aj zapojenie slovenského obranného priemyslu do procesu s podmienkou, aby ich produkty boli dostatočne moderné a aby zvýšili celkovú soôsobilosti vozidiel. Zároveň MOST-HÍD presadzuje čo najvyššiu mieru transparentnosti procesu. Výsledný produkt zároveň musí spĺňať požiadavky NATO na dané vozidlá.

PESCO – stála štruktúrovaná spolupráca európskych štátov v oblasti bezpečnosti a obrany

MOST-HÍD pozorne sleduje diskusiu o budúcnosti Európskej únie. Jednoznačne podporujeme, aby sa Slovensko stalo súčasťou tzv. „jadra“ integrácie. „Jadro“ bude mať dva piliere – ekonomiku a bezpečnosť. Pre Slovensko je to kľúčový prvok, z pohľadu dlhodobého ekonomického rozvoja, politického vplyvu a bezpečnosti. Zároveň je to cesta do najelitnejšieho európskeho klubu. Z tohto dôvodu vítame pristúpenie SR k tzv. PESCO a budeme pozorne sledovať naplnenie kritérií a záväzkov v rámci procesu.

Účasť na operáciách v zahraničí – vrátane najnovších iniciatív (Pobaltie)

MOST-HÍD pokladá spojenecké aktivity za kľúčový prvok bezpečnosti nie len Slovenska, ale aj Európy. Účasť SR v operácii NATO v Pobaltí považujeme za kľúčovú pre vyjadrenie solidarity s našimi najbližšími spojencami, ale aj pre zvýšenie európskej a euroatlantickej bezpečnosti. Boli sme podporovateľmi tohto rozhodnutia od začiatku a preto vítame rozhodnutie vlády vyslať približne 150 vojakov do Lotyšska od druhej polovice 2018, ako súčasť operácie NATO.

Podpora reforiem, stabilizácie a integrácie východoeurópskych štátov

MOST-HÍD aj účasťou predsedu Bélu Bugára na ostatnom rokovaní Východného partnerstva v Bruseli vyjadril silnú politickú podporu stabilizácii, reformám a integrácii východoeurópskych štátov do európskych a euroatlantických štruktúr. Predovšetkým Ukrajina a Gruzínsko prešli veľký kus cesty a napredujú aj v ťažkej politickej situácii. MOST-HÍD uznáva územnú celistvosť Gruzínska a Ukrajiny na základe všeobecne uznávaných princípov medzinárodného práva. Sme presvedčení, že Slovensko môže odovzdávaním vlastných reformných a transformačných skúseností prispieť k reformám ako aj integrácii týchto štátov. 

Zdielať: