László Solymos: Podpora kultúrnych aktivít národnostných menšín je dôležitá

László Solymos, podpredseda a poslanec NR SR strany Most-Híd zdôraznil vo svojom dnešnom parlamentnom prejave dôležitý význam podpory kultúrnych aktivít národnostných menšín.

 

Vážená Národná rada, vážený pán minister!

 

Nebudem tu rozoberať celý zákon do podrobností, len mi dovoľte dotknúť sa niektorých ustanovení, ktoré považujem za problematické. Napriek skutočnosti, že všetky profesionálne národnostné divadlá budú súčasťou evidencie divadiel vedenej ministerstvom, bolo by vhodné, aby aj v novej právnej úprave bolo explicitne uvedené ustanovenie o podpore kultúrnych aktivít národnostných menšín, v znení ako je uvedené v § 3 ods. 3 písm. c) v súčasnosti platného zákona č. 384/1997 Z. z., a to najmä z dôvodu, že bez výslovného uvedenia tejto kompetencie v návrhu zákona by sa podpora kultúrnych aktivít národnostných menšín a postavenie divadiel národnostných menšín mohlo marginalizovať. Jedná sa o Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, Jókaiho divadlo v Komárne, Divadlo Romathan Romano teatro v Košiciach a Divadlo Thália v Košiciach. To by mohlo mať napr. negatívny vplyv aj na zachovanie súčasného stavu poskytovania dotácií zo strany zriaďovateľa. 

 

Návrh zákona totiž v porovnaní so súčasnou právnou úpravou výslovne neupravuje povinnosť samosprávnych krajov podporiť kultúrne aktivity národnostných menšín a zabezpečovať činnosť vyššie uvedených menšinových kultúrnych inštitúcií. Táto kompetencia samosprávnych krajov sa návrhom zákona vypúšťa.

 

Okrem vyššie uvedených zmien návrh zákona ustanovuje aj výber štatutárneho orgánu štátneho divadla alebo štátnej hudobnej inštitúcie odlišne od súčasne právnej úpravy. Minister kultúry SR vymenúva štatutárny orgán štátneho divadla alebo štátnej hudobnej inštitúcie na základe výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením.

 

Vychádzajúc z povahy činnosti umelcov, úloha štátu na úseku kultúry by mala byť čo najviac neutrálna. Kompetencia ministerstva vymenúvať štatutárny orgán bez odborníkmi posudzovaného výberového konania, by mohla byť vnímaná ako zásah, ktorý prekračuje odôvodnenú potrebu v tejto oblasti. V dôvodovej správe k tejto problematike je uvedené, že vymenúvanie štatutárneho orgánu divadla alebo hudobnej inštitúcie bez výberového konania je potrebné z dôvodu, že „najvýznamnejšie umelecké osobnosti, ktoré mali všetky predpoklady na zastávanie funkcie štatutárneho orgánu, sa odmietli zúčastniť na výberovom konaní z dôvodu, že svoje osobnostné a odborné kvality nespochybniteľným spôsobom preukázali už vo svojej doterajšej činnosti.“ Toto odôvodnenie môže byť považované za diskriminačné, na základe ktorého by mladí, ale plne kompetentní umelci, mohli byť v značnej miere znevýhodňovaní oproti tým umelcom, ktorí „svoje osobnostné a odborné kvality nespochybniteľným spôsobom preukázali už vo svojej doterajšej činnosti.“ Napríklad kolega Hrnčiar by sa nestal riaditeľom martinského divadla, pretože bol na to vtedy príliš mladý.

 

Zároveň by bolo potrebné do návrhu zákona doplniť spôsob, akým môže samosprávny kraj alebo obec, ako zriaďovateľ vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán divadla alebo hudobnej inštitúcie takisto, ako to zákon definuje pri štátnych divadlách alebo štátnych hudobných inštitúciách zriadených ministerstvom. Ďakujem pekne

 

Zdielať: