Nové rámcové učebné plány pre národnostné školy

Odbor výchovy a vzdelávania národnostných menšín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravil štyri rámcové učebné plány pre školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembra 2017.

Ide o tieto nové dokumenty:

 

  • Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny
  • Rámcový učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny
  • Rámcový učebný plán pre gymnáziá so štvorročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny
  • Rámcový učebný plán pre gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

 

Ako uviedla riaditeľka odboru Mária Prékop, prípravy rámcových učebných plánov prebiehali v minulom školskom roku s cieľom zaplniť deficit chýbajúcich rámcov pre vyučovanie žiakov základných a stredných škôl z národnostných menšín.

 „Prípravou týchto učebných plánov sme reagovali na potreby maďarskej, rómskej a nemeckej národnostnej menšiny, ktoré prostredníctvom svojich stavovských organizácii avizovali problémy s chýbajúcimi učebnými plánmi,“ zdôraznila Mária Prékop.

 

Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák konštatoval, že výsledky práce odboru, ktorý sa venuje národnostným menšinám prináša ďalšie konkrétne výsledky a v začatej práci treba pokračovať.

„Pred nami stoja aj ďalšie úlohy v oblasti prípravy iných koncepčných materiálov, ktoré doteraz chýbali a vyžadujú si ich školy s vyučovacím jazykom maďarským a zároveň školy, kde sa rozbieha systematizácia vzdelávania menej početných národnostných menšín,“ spresnil štátny tajomník.

Rámcové učebné plány sú zverejnené na stránke Štátneho pedagogického ústavu http://www.statpedu.sk. V prípade doplňujúcich otázok môžete kontaktovať: maria.prekop@minedu.sk, i-skola@most-hid.sk

Zdielať: