Ochrana a podpora obetí trestných činov

Do medzirezortného pripomienkovania sme posunuli návrh zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov. Cieľom návrhu je komplexne riešiť práva obetí trestných činov a zároveň dať túto dôležitú a citlivú tému, ktorá je dnes roztrúsená vo viacerých právnych normách, takpovediac pod jednu strechu.

Schválením návrhu sa do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedie pojem „obeť“ a „obzvlášť zraniteľná obeť“, ktoré dnes absentujú. Návrh zároveň rieši otázku práv obetí trestných činov. V tejto časti upravuje najmä rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé subjekty povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte a zdôrazňuje ich poskytovanie pre obeť zrozumiteľným spôsobom. Návrh zákona ďalej v tejto časti zavádza právo na poskytnutie odbornej pomoci, pričom rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou a špecializovanou odbornou pomocou. Medzi práva obetí trestných činov patrí aj právo na právnu pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou a právo na finančné odškodnenie.

Ďalšia časť návrhu sa týka odškodňovania obetí násilných trestných činov. Ide o agendu, ktorú ministerstvo spravodlivosti rieši už aj dnes. V návrhu však reagujeme na niektoré požiadavky z praxe.   Napríklad pokiaľ ide o rozhodnutie o nároku na náhradu škody v trestnom konaní, chceme docieliť taký stav, že ak sa v trestnom konaní zisťuje výška škody, súd bude musieť v tomto konaní rovno rozhodnúť aj o nároku na náhradu škody a nemôže už odkázať na civilné konanie.

A napokon riešime podporu subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Zavádzame pojem subjekt poskytujúci pomoc obetiam. Takýto subjekt bude môcť požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu, čím chceme zaručiť vyššiu kvalitu pri poskytovaní pomoci obetiam. Podmienky dodržiavania jej poskytnutia budú podliehať kontrole. Akreditované subjekty budú môcť zároveň požiadať o finančnú podporu na zabezpečenie odbornej činnosti. Informácie o poskytnutej finančnej podpore zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. Rovnako verejný bude novozavedený register akreditovaných subjektov.

Návrh zákona bol vypracovaný v širokej spolupráci so zástupcami ministerstva vnútra, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií, generálnej prokuratúry, Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, Ligy za ľudské práva a niektorými ďalším zainteresovanými subjektmi.

 

 

Zdielať: