Péter Vörös k novele zákona o štátnom občianstve, ktorú predložili poslanci strany Most-Híd

Péter Vörös
Péter Vörös dnes vystúpil v NR SR počas rozpravy k novele zákona o štátnom občianstve, ktorú predložili poslanci strany Most-Híd. Prečítajte si, čo povedal.

Milé pani poslankyne, vážení páni poslanci,

dovoľte mi, aby som povedal niekoľko slov k nami navrhovanej novele zákona o štátnom občianstve. Najprv by som podal krátku rekapituláciu aktuálneho stavu a vývoja celej záležitosti. Ako dobre vieme, zákonná úprava, ktorá platí v súčasnosti vznikla v roku 2010 a to veľmi unáhleným, až by som povedal, že živelným spôsobom. Išlo vtedy o okamžitú reakcia na zákon v susednom štáte o  pridelení maďarského štátneho občianstva tým, ktorých predkovia mali maďarské štátne občianstvo a ktorí ovládajú maďarský jazyk. Zámerom predkladateľov zákona – vtedajšej vlády Róberta Fica – bolo predísť tomu, aby Maďari na Slovensku masovo nadobudli štátne občianstvo Maďarska. Táto obava však podľa môjho názoru bola a je absolútne neopodstatnená. Z pohľadu Maďarov totiž ide o rýdzo symbolické gesto. Dokonca na Slovensku prijatá novela zákona o štátnom občianstve z roku 2010 nenaplnila ani účel, na ktorý bola prijatá, totiž štát nemá možnosť zistiť, kto v skutočnosti nadobudol štátne občianstvo iného štátu, s výnimkou toho, ak to sám nadobúdateľ nahlási. To znamená, že štát nemá žiadne hodnoverné informácie o tom, koľko osôb má v krajine štátne občianstvo iného štátu. A z tohto jednoznačne vyplýva, že súčasne platné sankcie vôbec nemajú zmysel, veď od od 17.7.2010 do 5.9.2014 takmer 900 občanov, presnejšie 886 ľudí, ktorí nadobudli štátne občianstvo iného štátu stratilo slovenské štátne občianstvo. Takisto musím pripomenúť, že priväčšiny týchto ľudí nebolo dôvodom straty slovenského pasu prijatie maďarského štátneho občianstva. Najviac z nich (333) stratilo slovenské občianstvo pre prijatie českého,  nemeckého (177), rakúskeho a (124), britského občianstva.  Títo občania, bohužiaľ, iba doplatili na zbytočné, neúčelné, diskriminačné a – podľa nášho názoru – aj protiústavné ustanovenie zákona.

Rád by som na tomto mieste pripomenul a zdôraznil, že základným zákonom tohto štátu je Ústava Slovenskej republiky. Ústava je nad všetkými ostatnými právnymi normami. Presnejšie povedané, všetky zákony musia rešpektovať  ústavu,  musia byť v súlade s ňou. A článok 5 ods. 2 Ústavy SR znie nasledovne:  Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli. Ako však vidíme, v posledných štyroch rokoch od účinnosti poslednej novely zákona o štátnom občianstve ľudia strácajú slovenské štátne občianstvo bez toho, že to tak chcú. Minimálne v médiách sa objavilo, že je pre nich nepochopiteľné, že o slovenské pasy prídu iba preto, že prijali občianstvo iného štátu.

O slovenské štátne občianstvo teda popdľa vlastných slov prichádzajú neradi a proti svojej vôli. Ja sa teraz nechcem zaoberať s otázkou, prečo Ústavný súd SR roky nedokázal rozhodnúť o tom, či predmetná právna úprava z roku 2010 je alebo nie je v súlade s ústavou. Je to poľutovaniahodné, ale nič s tým urobiť nevieme. Isté však je, , a pripustil to už viackrát aj minister Kaliňák, že túto neštandartnú situáciu musíme vyriešiť tu, v Národnej rade Slovenskej republiky.

Vážené kolegyne, kolegovia,

my, poslanci za stranu Most-Híd poznáme jeden veľmi jednoduchý spôsob, ako sa vysporiadať s touto situáciou, ktorá zbytočne už roky traumatizuje verejnosť. Je to, prosím, naozaj veľmi jednoduché. Za čias predchádzajúceho znenia zákona o štátnom občianstve, teda zákona spred roku 2010 nikto nebol sankcionovaný za to, že nadobudol štátne občianstvo iného štátu. Nevyžaduje si to zdĺhavé rokovania, zložité legislatívne iniciatívy, ani nejakú obšírnejšiu verejnú diskusiu. Páni poslanci, nemusíme urobiť nič, len vrátiť stav do stavu, štandardného stavu, aký tu bol pred rokom 2010. Potom budeme mať takú právnu úpravu, ktorá bude v súlade s Ústavou SR.

Preto Vás prosím, aby ste tento náš návrh akceptovali a podporili. Vyjadríte tým svoj súhlas, že aktuálny stav je aj podľa Vás neprijateľný a že živelná zmena zákonov, ako to bolo v tomto prípade, nikdy nemôže viesť k spokojnosti občanov, ktorých a to týka.

Péter Vörös,

Poslanec NR SR za Most-Híd,

Bratislava, 31. októbra 2014

 

Zdielať: