Poslanci NR SR za stranu Most-Híd predložia v parlamente päť návrhov

Poslanci NR SR za stranu Most- Híd predkladajú na novembrovú parlamentnú schôdzu päť pozmeňujúcich legislatívnych návrhov.  

 

Návrhom novely o obecnom zriadení reagujú poslanci Most – Híd Gábor Gál, Arpád Érsek, Elemér Jakab na situáciu, ktorá vznikla po tom, ako vláda  vyjadrila svoj nesúhlas so žiadosťou obyvateľov obce Tešedíkovo o zmenu názvu obce na Pered.  Strana chce zakotviť výlučné právo obce rozhodovať o určení, alebo zmene svojho názvu, ako aj o zrušení, rozdelení alebo zlúčení obce formou obligatórne vyhláseného miestneho referenda, ktorého platné výsledky budú pre orgány obce, ako aj pre iné štátne orgány právne záväzné.

 

Ďalej poslanci Most-Híd  Gábor Gál, Arpád Érsek, Elemér Jakab prichádzajú aj s návrhom ústavného zákona, v nadväznosti na predloženú novelu Zákona o obecnom zriadení  a novelu Zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Ústava Slovenskej republiky upravuje postavenie, právomoci a zloženie Ústavného súdu Slovenskej republiky.

 

Poslanec Most Híd Ivan Švejna predkladá novelu Zákona o nadáciách, aby sa odbúrali nemalé náklady pre vykonanie auditu, čo znevýhodňuje najmä malé nadácie. Podľa novely by nadácie mali mať povinnosť nechať overiť svoje ročné uzávierky audítorom len v prípade, že by ich príjem z cudzích zdrojov presiahol za predchádzajúce účtovné obdobie sumu 200 000 eur. V súčasnosti to musia robiť vždy.

 

Ďalším návrhom poslancov strany Most-Híd Andreja Hrnčiara, Bélu Bugára, László Solymosa sa mení a dopĺňa Zákon o výkone prác vo verejnom záujme. Má za cieľ zavedenie transparentnosti a znižovanie miery korupcie pri obsadzovaní voľných pracovných miest vo verejnej správe. V poslednom období totiž rezonuje čoraz častejšie otázka korupcie pri obsadzovaní voľných pracovných miest a to v spojitosti s obsadzovaním pracovných miest rodinnými príslušníkmi a známymi verejných činiteľov.

 

Novela Zákona o výchove a vzdelávaní, ktorú predkladajú Árpád Érsek, Béla Bugár, László Solymos, sa týka osobitostí výchovy a vzdelávania detí a žiakov v jazyku národnostných menšín.  Medzi základné ciele a princípy výchovy a vzdelávania explicitne dopĺňajú princípy a ciele odzrkadľujúce osobitosti výchovy a vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám. Za účelom zefektívnenia práce pedagogických zamestnancov sa navrhuje úprava vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín tým spôsobom, že určité dokumenty škôl a školských zariadení bude postačujúce viesť v jazyku národnostnej menšiny.  Predloženou novelou školského zákona sa navrhuje aj úprava používania geografických názvov v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch, ktoré sa používajú pri vzdelávaní v jazyku národnostnej menšiny.

 

Zdielať: