Prvých 100 dní v rezorte spravodlivosti pod vedením L. Žitňanskej

Ministerstvo spravodlivosti SR po nástupe Lucie Žitňanskej do funkcie ministerky nasadilo vysoké tempo a realizuje zadefinované priority, medzi ktoré patrí dôveryhodnejšia a otvorenejšia justícia, kvalitnejšie a transparentnejšie podnikateľské prostredie či lepšia vymožiteľnosť práva.
  • Medzi doteraz realizované opatrenia patria zmeny pravidiel pri výbere sudcov, ktoré objektivizujú kritériá na hodnotenie uchádzačov o funkciu sudcu. Podľa nových pravidiel už bude obsadzovaných aj 41 nových sudcovských miest, ktoré ministerka spravodlivosti určila na súdoch.
  • Od 1. júla vstupuje do platnosti aj Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých, ktorá sa riadi tromi základnými princípmi: princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, princíp rešpektovania práv dieťaťa, princíp vypočutia názoru dieťaťa.
  • V nadväznosti na rekodifikáciu civilného práva procesného ministerstvo pripravilo Vyhlášku o spravovacom a kancelárskom poriadku. Vyhláška upravuje nevyhnutné zmeny týkajúce sa viacerých procesných inštitútov, vedenia konania (napr. konanie o dedičstve, konanie o úschovách, konanie o umorenie listiny, konanie vo veciach obchodného registra), zapisovania vecí do súdnych registrov, registratúrneho plánu a pod.
  • Medzi opatrenia, ktoré sa momentálne nachádzajú v medzirezortnom pripomienkovom konaní, patria aj novely Trestného zákona a Trestného poriadku, ktoré napomôžu účinnejšiemu vyšetrovaniu trestných činov extrémizmu a rasovo motivovaných trestných činov. Prejednávať trestné činy extrémizmu a rozhodovať o nich bude po novom len Špecializovaný trestný súd. Návrh okrem iného upravuje definíciu extrémistického materiálu. Na to, aby bol materiál definovaný ako extrémistický, nebude potrebné dokazovať jeho spojitosť s podnecovaním k násiliu či nenávisti. Pri klasifikácii rasovo motivovaného trestného činu už nebude nevyhnutná iba skutočná, ale aj domnelá príslušnosť poškodeného k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, atď.
  • V najbližších dňoch bude do medzirezortného pripomienkovania posunutý aj návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR. Keďže s účinnosťou od 1. decembra 2016 prešla agenda v oblasti dotácií ľudských práv do pôsobnosti ministerstva spravodlivosti, návrh vytvára zákonnú úpravu pre poskytovanie týchto dotácií.
  • Ďalším legislatívnym opatrením realizovaným pod vedením Lucie Žitňanskej je úprava exekučných konaní, oddlženia fyzických osôb a úprava platobných rozkazov. Exekučné konania by mali po novom spadať pod jeden exekučný súd – Okresný súd v Banskej Bystrici. Toto opatrenie do veľkej miery odbremení ostatné súdy a v konečnom dôsledku prispeje k lepšej dostupnosti k spravodlivosti. 
  • Riešenie oddlženia fyzických osôb – tzv. osobný bankrot je dnes pre väčšinu ľudí postihnutých exekúciou prakticky nedostupné. Cieľom pripravenej zmeny predpisov je pomôcť im prekonať túto ťažkú životnú situáciu.
  • K zlepšeniu kvality podnikateľského prostredia má napomôcť nová úprava upomínacieho konania, ktorá zrýchli vymáhanie pohľadávok na základe elektronických platobných rozkazov

Tieto opatrenia k exekúciám, osobnému bankrotu a platobným rozkazom sú ďalším z uskutočnených bodov Programového vyhlásenia vlády a realizovanou prioritou rezortu spravodlivosti.

  • Legislatívnu aktivitu ministerstva spravodlivosti za prvých 100 dní uzatvára návrh zákona o registri partnerov verejného sektora, tzv. „protischránkový“ zákon. Jeho cieľom je zvýšiť a sprísniť požiadavky a podmienky, na základe ktorých vstupuje štát do partnerstva so subjektami zo súkromného sektora. Pre firmy, ktoré sa o verejné zdroje uchádzajú, zavádza povinnosť zaregistrovať sa v registri partnerov verejného sektora a zverejniť vlastnícku štruktúru až na úroveň konečného užívateľa výhod. Register bude verejný a kontrolovateľný a pokiaľ firma zverejní nepravdivé údaje, budú jej hroziť prísne sankcie.
  • Z ďalších aktivít, ktoré ministerstvo spravodlivosti pod vedením L. Žitňanskej realizovalo za uplynulých 100 dní možno spomenúť stretnutia so širokým zastúpením odborníkov k  rozhodovaniu súdov a orgánov verejnej moci vo veciach maloletých.

V nadväznosti na nadchádzajúce predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ sa ministerka L. Žitňanská zúčastnila na poslednej Rade ministrov pre spravodlivosť a vnútorné veci počas holandského predsedníctva, na ktorej predstavila priority slovenského predsedníctva a absolvovala viacero významných bilaterálnych stretnutí. Slovenské predsedníctvo bolo hlavnou témou rozhovoru aj s  eurokomisárkou pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věrou Jourovou, ktorú koncom apríla ministerka spravodlivosti prijala na ministerstve.

Ministerka Žitňanská zároveň od nástupu do funkcie absolvovala niekoľko stretnutí s predsedami krajských a okresných súdov. Rovnako sa zúčastnila aj na zasadnutiach Súdnej rady SR. 

O podrobnejších informáciách k téme sa môžete dočítať v prílohe, ktorú nájdete TU>>>

 

Zdielať: