Ravasz: Namiesto rutiny dôveryhodné posudzovanie stavu žiakov SZP

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa v rámci rozporového konania k zásadnej pripomienke k návrhu zmeny zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, týkajúcej sa posudzovania kategórie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) dohodli na spoločnom postupe.

Návrh zákona má za cieľ zmeniť spôsob posudzovania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, tak aby čo najdôveryhodnejšie odzrkadľoval skutočný stav.  

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz upozornil na skutočnosť, že  súčasné znenie návrhu zákona, by zo systému podpory vylúčilo  približne 50% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a školy by tak prišli o finančnú podporu určenú pre vytvorenie podmienok na ich vzdelávanie. 

„Ministerstvo školstva prijalo za posledné obdobie viacero podnetov v tejto oblasti a naposledy sa to objavilo aj vo výskumnej správe Amnesty International. Je potrebné v školskom zákone prehodnotiť v súčasnosti platnú legislatívu a definovanie kategórie žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Umožní to spružnenie systému posudzovania a zabezpečí detailnejšiu adresnosť finančných prostriedkov na vzdelávanie detí zo SZP“, uviedol štátny tajomník Peter Krajňák.

Za týmto účelom navrhol splnomocnenec pre rómske komunity Ábel Ravasz, aby žiaci žijúci v hmotnej núdzi mohli byť automaticky priradení do kategórie SZP. Zároveň by mali možnosť požiadať o priradenie do tejto kategórie aj žiaci mimo tejto kategórie. Na preverenie tejto možnosti zmenou školského zákona (245/2008 Z.z.) sa strany dohodli na zriadení pracovnej skupiny pri Ministerstve školstva.

„Chceme proces urýchliť tak, aby bolo možné postupovať podľa novej právnej úpravy už od nového školského roka 2017/2018. Tento krok zároveň odľahčí prácu Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie, ktoré by sa takto mohli zaoberať s naozaj špecifickými prípadmi, nie s rutinou,“ ozrejmil splnomocnenec Ravasz.

Splnomocnenec zároveň ocenil a vyzdvihol pozitívne zmeny navrhované terajšou úpravou ako je napríklad zmena preplácania cestovného pre deti z menšín, ktoré dochádzajú do školy mimo svoj školský obvod, či nové podmienky platby školného pre deti od 4 rokov veku. Tieto zmeny považuje za obzvlášť dôležité pre detí z marginalizovaných rómskych komunít, sľubuje si od nich zvýšenie prítomnosti takýchto detí v materských školách aj zníženie záškoláctva.

 

Zdielať: