Splnomocnenec pre národnostnú otázku: Menšiny nie sú migranti

Aké sú hlavné ciele splnomocnenca pre národnostné menšiny? Čo urobí ako prvé pri nástupe do úadu? Pre Aktuálne.sk odpovedal László Bukovszky.

Aké hlavné ciele si ako nový splnomocnenec pre národnostné menšiny kladiete pri nástupe do úradu?

Možno mnohí teraz odo mňa očakávajú veľké slová a nesplniteľné sľuby, čo by bolo svojim spôsobom z mojej strany nezodpovedné. Ja som však realista a mojim hlavným cieľom je len to, aby som bol schopný čo najviac naplniť tie kompetencie, s ktorými ako poradný orgán vlády disponujem a aby boli skutočné potreby príslušníkov národnostných menšín podporované aktívnym prístupom i ostatných orgánov štátnej správy, obcí a miest. Je tu daný určitý právny rámec, ktorý je potrebné v praxi čo najviac využiť a rozšíriť. V tomto procese chcem aktívne vystupovať smerom k jednotlivým rezortom a zaviesť rozsiahlejšie konzultácie so zástupcami národnostných menšín.   

Ako si predstavujete efektívnu podporu kultúry národnostných menšín?

Je to veľmi zložitý problém, pretože univerzálne riešenie pre 13 na Slovensku uznaných národnostných menšín sa hľadá len ťažko, keďže sa jednotlivé menšiny od seba zásadne líšia. Vyplýva to z ich dejinných špecifík, úrovne spoločenskej štruktúry danej menšiny a samozrejme aj od počtu príslušníkov jednotlivých menšín. Najideálnejšie by však bolo, keby menšiny sami vedeli vyšpecifikovať svoje kultúrne potreby a sami určovali priority, ako sa to teraz aj čiastočne deje. Myslím si, že uvedený problém by mohol riešiť plánovaný zákon o financovaní kultúry národnostných menšín. Zákon by naštartoval také mechanizmy, ktoré by vedeli garantovať čo najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov.   

Myslíte si, že Váš úrad by mal fungovať aj ako koordinačný orgán medzi ministerstvami, ktoré sa zaoberajú menšinami žijúcimi na Slovensku?

Áno, podľa štatútu by mal splnomocnenec svoju činnosť koordinovať s vedúcim úradu vlády a s spríslušnými ministerstvami. Som toho názoru, že po schválení programového vyhlasenia vlády tento proces naberie úplne iné dimenzie, veď keď sa nemýlim, tak sa na štyroch rezortoch plánuje legislatívny proces, ktorý sa priamo dotýka práv národnostných menšín. Z tohto procesu by som vyzdvihol témy národnostnej kultúry, národnostného školstva a používania jazykov národnostných menšín. Mojim želaním je docieliť, aby vláda v spolupráci s úradom splnomocnenca postupne naštartovala koncepčné riešenie národnostnej politiky štátu, čoho výsledkom by bol jeden rozsiahly právny dokument, ktorý by komplexne riešil práva príslušníkov národnostných menšín.  

Myslíte si že grantová schéma, ktorá bola vytvorená pre menšiny je dostačujúca?

Systém financovania kultúry národnostných menšín za posledné obdobie prešiel zásadnou zmenou a vývojom. To isté platí aj o dotačnej schéme, ktorá  špecifikuje základné kritériá poskytovania financií za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Bohužiaľ, na svete existuje málo vecí, ktoré sú dokonalé, takže platí to i v tomto prípade. Na druhej strane však musíme brať do úvahy i to, že kultúrne potreby národnostných menšín a ich smerovanie sú v stálom „pohybe“. Opodstatnené požiadavky národnostných menšín na obsahovú zmenu sme pri vypisovaní výziev pred rokom 2013 plne akceptovali. Nemyslím si, že sa v tomto smere za posledné tri roky radikálne zmenil prístup úradu splnomocnenca. Priznávam však, že niektoré kritiky, týkajúce sa hlavne zvýšenia administratívneho zaťaženia žiadateľov, sú opodstatnené. Budem za to, aby sa pred zverejnením výziev v budúcnosti uskutočnili široké konzultácie s príslušníkmi národnostných menšín.  

Aké projekty z menšinových kultúr budete najviac podporovať?

Dotačný program na podporu kultúry národnostných menšín má nastavený mechanizmus, ktorý dáva určité právomoci aj splnomocnencovi ako gestorovi. Mojím cieľom je minimalizovať zasahovanie do odporúčaní odborných komisií. Myslím si, že neexistuje univerzálna odpoveď na túto otázku, lebo každá národnostná menšina má svoje špecifiká a predstavuje osobitný prístup.
 
Čo je pre Vás najdôležitejšie v otázke národnostnej politiky?

Národnostná politika je veľmi zložitá a citlivá vec. Takto to vníma aj väčšinová spoločnosť, ale i menšiny. Pre mňa je najdôležitejším faktorom, aby sme odpolitizovali vnímanie agendy práv národnostných menšín a otvorene pristúpili k opodstatneným požiadavkám a potrebám národnostných menšín. Jedine tak môžeme zachrániť multietnický a multikultúrny rozmer Slovenskej republiky. Príslušníci národnostných menšín nie sú migranti, sú to ľudia, ktorí sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a žijú okolo nás už niekoľko storočí. Preto si myslím, že je potrebné prijať ďalšie opatrenia a aktivity na zachovanie, rozvoj a podporu práv menšín a realizáciu systémových opatrení.

Zdielať: