Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny víta prijatie Správy o situácii v oblasti základných práv

Európsky parlament (EP) odsúhlasil 13. decembra 2016 v Štrasburgu Správu o situácii v oblasti základných práv v Európskej Únii v roku 2015. Spravodajcom tejto správy a uznesenia k nej bol József Nagy poslanec EP za Most – Híd. Uznesenie, ktoré poslanci schválili veľkou väčšinou hlasov reaguje na najmarkantnejšie problémy týkajúce sa dodržiavania základných práv v EÚ v roku 2015, a to najmä v oblasti migrácie, ochrany detí a hrozieb v online prostredí. EP v tejto súvislosti vyzýva v uznesení k správe členské štáty Európskej únie, aby sa zdržali podnecovania strachu a nenávisti svojich občanov voči migrantom a žiadateľom o azyl za účelom zvýšenia svojej politickej podpory.

Parlament odsúdil zvyšujúci sa počet nenávistných slovných prejavov v niektorých inštitúciách, politických stranách a médiách a vyzval EÚ, aby v snahe potláčať takzvaný hate speech išla príkladom. Členské štáty by podľa poslancov mali vystupňovať svoje úsilie o presadzovanie európskych hodnôt tolerancie a komunity bez jej stigmatizácie a predchádzať tak radikalizácii a násilnému extrémizmu. Plénum tiež vyjadrilo obavy z rastúceho rasizmu, xenofóbie, neznášanlivosti voči Rómom, antisemitizmu a islamofóbie. Poslanci vyzvali členské štáty, aby chránili slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery a posilnili vzájomnú spoluprácu v oblasti boja proti rasizmu, xenofóbii, homofóbii a ďalším formám neznášanlivosti.

Európsky parlament schválil v texte uznesenia aj samostatnú časť pozostávajúcu z deviatich bodov týkajúcu sa práv menšín. EP v nich poukázal predovšetkým na skutočnosť, že menšiny, ktoré žijú v Európe po stáročia spoločne s väčšinovými kultúrami alebo vedľa nich, sú v EÚ stále diskriminované. Podľa splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóa Bukovszkeho je možné označiť predmetnú správu i schválené uznesenie z pohľadu národnostných menšín za prelomové, keďže riešenie tohto problému EP vidí vo vytvorení minimálnych noriem na ochranu práv menšín a vyzýva Komisiu, aby zaviedla politické štandardy na ochranu menšín.

Zdielať: