Strana Most-Híd predložila premiérovi ďalší návrh na riešenie aktuálnych otázok znižovania nezamestnanosti

Strana Most-Híd zaslala premiérovi ďalší návrh na zníženie nezamestnanosti v SR, ktorý je spojený aj s návrhom na podporu malých a stredných zamestnávateľov.
Návrh ponúka vhodný nástroj  aktívnej politiky zamestnanosti na viacnásobne efektívnejšie využitie finančného balíka na podporu malých a stredných zamestnávateľov za účelom zníženia nezamestnanosti. 
Počet vytvorených pracovných miest by mohol byť cca 22 tisíc za predpokladu, že by náklady na celkovú cenu práce boli nastavené na minimálnu mzdu a predpokladaná dĺžka trvania takto vytvoreného pracovného miesta by bola 12 mesiacov. Ak by predpokladaná dĺžka takéhoto stimulu bola viazaná na 24 mesiacov, z tejto sumy by sa vedelo vytvoriť 11 tisíc pracovných miest. Vychádzame zo sumy 120 mil. eur, ktorú vláda rozdala veľkým desiatim zamestnávateľom, s prihliadnutím na skutočnosť, že cena takto udržaného pracovného miesta sa pohybuje cca od 25 do 30 tisíc eur.
Cieľovou skupinou tohto návrhu by z pohľadu zamestnancov boli firmy do 50 zamestnancov a z pohľadu nezamestnaných tí, ktorí stratili prácu v dôsledku krízy, s maximálnou dĺžkou nezamestnanosti 3 mesiace. 
Strana Most-Híd je toho názoru, že tejto skupine nezamestnaných sa žiadna právna úprava nevenuje a je jednou z najcitlivejších skupín.
Na vytvorené pracovné miesto by bol poskytnutý príspevok vo výške celkovej ceny práce, odvodenej od zákonom stanovenej minimálnej mzdy, a to počas doby 12 mesiacov, resp. 24 mesiacov.
Pozitívnym dopadom pre ŠR SR je úspora vyplatenia príspevku v nezamestnanosti, nakoľko sa jedná o cieľovú skupinu so vznikom nároku na uvedený príspevok.

Zdielať: