Ravasz Ábel

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity funguje. V oblasti zamestnanosti sa december 2017 zrejme zapíše ako najúspešnejší mesiac. Počet nových pracovných miest, ktoré boli vytvorené a obsadené vďaka úradu stúpol o viac ako 800.

Dole uvedené osoby, ako štatutári našich inštitúcií, po dôkladnom preverení situácie ohľadom medializovanej kauzy v základnej škole v Demandiciach, zaujmeme nasledovné spoločné stanovisko:

To, že Rómovia na Slovensku musia čeliť predsudkom majority, je všeobecne známy fakt. Menej sa však rozprávame o tom, že aj naše úsilia o integráciu marginalizovaných Rómov sú ponímané cez prizmu predsudkov.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz sa stretol dňa 8.05.2016 v Košiciach s rómskymi starostami a poslancami. Základnými témami stretnutia boli plány Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v prioritných oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie a spustenie národných projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Splnomocnenec Ábel Ravasz prisľúbil starostom obcí, že postupne navštívi ich obce a budú hľadať možnosti ako zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rómskych komunitách.

Novým splnomocnencom vlády pre rómske komunity sa stal sociológ Ábel Ravasz, ktorý doteraz pôsobil ako odborný poradca strany Most-Híd, pričom bol gestorom a spoluautorom programu Občianska vízia.

Subscribe to Ravasz Ábel