splnomocnenec

Úrad splnomocnenca pre národnostné menšiny pod vedením Lászlóa Bukovszkého včera informoval, že bude pokračovať vo vyplácaní dotácii v programe Kultúry národnostných menšín.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz sa stretol dňa 8.05.2016 v Košiciach s rómskymi starostami a poslancami. Základnými témami stretnutia boli plány Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v prioritných oblastiach: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie a spustenie národných projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Splnomocnenec Ábel Ravasz prisľúbil starostom obcí, že postupne navštívi ich obce a budú hľadať možnosti ako zlepšiť životné podmienky obyvateľov v rómskych komunitách.

Subscribe to splnomocnenec