Väčšia miera ochrany pre obete trestných činov

Vláda dnes odobrila návrh zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov. Ide o ďalšiu úpravu predloženú podpredsedníčkou vlády a ministerkou spravodlivosti L. Žitňanskou, ktorej cieľom je zlepšovať prístup k spravodlivosti pre tých, ktorí to potrebujú. Vďaka zmenám v osobnom bankrote majú ľudia dnes už oveľa väčšiu šancu dostať sa z dlhovej pasce. Významnejšiu mieru ochrany slabším prinesie aj nový zákon týkajúci sa obetí trestných činov. Ochrana obetí je službou, ktorú v demokratickej spoločnosti musí štát garantovať a predloženým zákonom chceme úroveň tejto ochrany podstatne zvýšiť.

Bratislava, 16. august 2017 – 

Nový zákon o ochrane a podpore obetí trestných činov komplexne rieši práva obetí trestných činov a zároveň dáva túto dôležitú a citlivú tému, ktorá je dnes roztrúsená vo viacerých právnych normách, takpovediac pod jednu strechu.

Schválením návrhu sa do právneho poriadku zavedie pojem „obeť“ a „obzvlášť zraniteľná obeť“, ktoré dnes absentujú. Návrh zároveň rieši otázku práv obetí trestných činov. V tejto časti upravuje najmä právo na informácie a rozsah informácií, ktoré sú jednotlivé subjekty povinné poskytnúť obeti pri prvom kontakte. Dôraz pritom kladie najmä na to, aby boli tieto informácie poskytnuté zrozumiteľným spôsobom. Návrh zákona ďalej zavádza právo na poskytnutie odbornej pomoci, pričom rozlišuje medzi všeobecnou odbornou pomocou, ktorá patrí všetkým obetiam trestných činov a špecializovanou odbornou pomocou pre obzvlášť zraniteľné obete (ako napr. deti, zdravotne postihnutí,...). Medzi práva obetí trestných činov má v zmysle návrhu patriť aj právo na právnu a psychologickú pomoc, právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou, či právo na finančné odškodnenie.

Práve problematike odškodňovania obetí násilných trestných činov sa týka ďalšia časť návrhu. Túto agendu ministerstvo spravodlivosti rieši už aj dnes. V návrhu však reagujeme na niektoré požiadavky z praxe. Chceme napríklad docieliť, že ak sa v trestnom konaní zisťuje výška škody, súd bude musieť v tomto konaní rovno rozhodnúť aj o nároku na náhradu škody a neodkazovať už v tejto veci na civilné konanie.  

Zákon rieši aj podporu subjektov poskytujúcich pomoc obetiam trestných činov. Takýto subjekt bude môcť požiadať ministerstvo spravodlivosti o akreditáciu, čím chceme zaručiť vyššiu kvalitu pri poskytovaní pomoci obetiam. Podmienky dodržiavania jej poskytnutia budú podliehať kontrole. Akreditované subjekty budú môcť zároveň požiadať o finančnú dotáciu na zabezpečenie činnosti. Informácie o poskytnutej finančnej dotácii zo štátneho rozpočtu budú zverejňované. Rovnako verejný bude novozavedený register akreditovaných subjektov.

Návrh zákona bol vypracovaný v širokej spolupráci so zástupcami ministerstva vnútra, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií, generálnej prokuratúry, Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie, Ligy za ľudské práva a niektorými ďalším zainteresovanými subjektmi.

Nová právna úprava poskytujúca väčšiu mieru ochrany pre obete trestných činov by v zmysle návrhu mala byť účinná od 1. januára 2018. 

Zdielať: