Vplyv migrácie a integrácie na ženy - Uznesenie prijaté EPP

So zreteľom na bezprecedentnú migračnú vlnu, ktorej EÚ čelí, ako aj na prenasledovaných ľudí, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu a zlepšenie ich životných podmienok. Ženy a deti, ktoré predstavujú významné percento utečencov a podstatnú časť ekonomických migrantov, potrebujú špecifickú ochranu, rodovo citlivý prístup európskej migračnej agendy. Európska ľudová strana preto:

 

- Zdôrazňuje potrebu pomenovať koreňové príčiny migrácie a zaviazať sa k dlhodobým investíciám v záujme ich riešenia. Pripomína, že násilie na ženách, ich zotročovanie a vykorisťovanie, rovnako ako zmrzačenie ženských genitálií je dôvodom na opustenie ich domovov. Investície do posilnenia postavenia žien prospievajú k hospodárskemu rastu a zníženie chudoby v rozvojových krajinách. Preto nízke investície do vzdelávania a zdravotnej starostlivosti žien, obmedzený prístup k základným službám, napríklad k právnickým, musia byť odstránené. Posilenenie postavenia žien, ochrana ich práv, zapojenie žien do procesov budovania mieru a rozhodovacích procesov sú nástrojom presadzovania stability v sužovaných krajinách.

- Apeluje na lepšiu koordináciu činnosti európskych komisárov zapojených do azylovej a migračnej politiky a najmä na to, aby venovali pozornosť osobitným potrebám žien a detí prostredníctvom programu Daphne.

- Vyzýva EÚ, aby sa zaviazala k dlhodobým investíciám smerujúcim k pomenovaniu prvotných príčin migrácie a vytvorila vyhliadky pre ženy a deti v krajinách ich pôvodu, investovala do podpory podnikania žien a vzdelávania detí.

- Upozorňuje členské štáty na dodržanie svojich záväzkov voči Pohotovostnému fondu EÚ pre Afriku.

- Vyzýva najvyšších predstaviteľov EÚ, aby trvali na zastúpení žien na mierových rokovaniach a summitoch, stretnutiach o migrácii, ktorých sa zúčastní aj Európska únia.

- Vyzýva Európsku komisiu, aby prostredníctvom  Pohotovostného fondu EÚ pre Afriku podporila projekty pre posilnenie postavenia žien.

2. Zdôrazňuje, že sa ženy a dievčatá stávajú mimoriadne zraniteľnými, migrujúce ženy sú vystavené veľkým rizikám, hrozí im sexuálne zneužívanie a vykorisťovanie alebo predaj pašerákom. Utečenci a migranti sú náchylní k pohlavnému, rodovému zneužitiu žien počas cesty.

- Vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zabezpečili dodržiavanie rodového prístupu v oblasti migračnej a azylovej politiky, napríklad pri vykonávaní činností pohraničnou a pobrežnou strážou, ako aj orgánmi, akými sú Frontex a Európsky podporný úrad pre azyl.

- Vyžaduje, aby zamestnanci pohraničnej a pobrežnej stráže boli odborne pripravení na zohladnenie osobitných potrieb žien a detí, najmä maloletých bez sprievodu dospelých.

3. Konštatuje, že ženy sú často obeťami multidiskriminácie, jednak diskriminácie spoločnosti novej krajiny, jednak pôvodnej komunity, pričom prístup k náprave a spravodlivosti je často obmedzený, najmä v prípadoch násilia na základe pohlavia. Zdôrazňuje, že investícia do integrácie migrantov a utečencov je obojsmerná: je to spôsob na zdieľanie našich hodnôt v komunite utečencov a prisťahovalcov z odlišného kultúrneho prostredia, zároveň aj spôsob na uspokojenie rastúcej demografickej krízy na európskom pracovnom trhu.

- Vyzýva členské štáty, aby maloletým utečencom a migrantom zabezpečili prístup k vzdelaniu a podľa potreby im umožnili školskú dochádzku bez ohľadu na postavenie ich rodičov, pričom návšteva školských zariadení detí sýrskych utečencov v členských štátoch EÚ musí byť prioritou.

- Apeluje na členské štáty EÚ, aby zabezpečili zdravotnú starostlivosť a primerané bývanie všetkým utečencom prítomným v EÚ.

- Apeluje na Európsku komisiu a členské štáty, aby zabezpečili financovanie iniciatív občianskej spoločnosti, vrátane organizácií zamerané na zabezpečenie ľudských práv a práv žien, ktoré podporujú ich začlenenie a poskytujú rôzne osvetové programy v oblasti rodovej rovnosti.

- Pokiaľ ide o podporu integrácie migrantiek, volá po zdieľaní osvedčených postupov medzi jednotlivými členskými krajinami.

- Vyzýva, aby pri posudzovaní žiadostí o azyl bola zabezpečená nezávislosť žiadateliek.

 

Dokumenty na stiahnutie: 
PrílohaVeľkosť
Súbor setnastdnisk.docx97.5 KB
Zdielať: